اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیهاReviewed by ندا سلگی on Jan 27Rating: 4.0اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگيهااسکن پا,اسکن پا در غرب تهران,اسکن پا چیست,اسکن ارزان,اسکن پا تهران,اسکن پا هزینه,بهترین مرکزاسکن پا,اسکن پا مرکز,

اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیها

اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیها ،در این مقاله قصد داریم تا در مورد اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیها بنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیهادر خصوصنکاتی از درمان شکستگیهاصحبت کنیم تا در مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوع اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیها داشته باشیم. ( اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیها )

نکاتی چند درباره درمان شکستگیها

پس از گرفتن شرح حال ٬ معاینه فیزیکی و بررسی رادیـوگرافـیهاتصمیم به درمان شکستگی میگیریم. سؤالتی که در اینجا طرح می گردد بدین قرار است :
ــ آیا شکستگی احتیاج به جاانداختن دارد؟
ــ در صورتی که شکستگی احتیاج به جا انداختن داشته باشد بـه چه وسیله این کار را باید انجام داد؟
ــ پس از جا انداختن شکستگی بـه چـه وسـیله آن را بـی حرکت نگهداشت؟
ــ آیـا بـیمار احـتیاج بـه بسـتری شـدن در بـیمارستان دارد و یـامیتوان او را بهطور سرپایی معالجه کرد؟
روشهای مختلفی برای درمـان شکسـتگیها وجـود داشـته کـه بستگی به نوع شکستگی ٬ تجربه جراح و امکانات موجود دارنـد.
بهطور کلی شکستگیها را میتوان به یکی از روشهای زیر درمـان نمود؛( اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیها )

اسکن پا,اسکن پا در غرب تهران,اسکن پا چیست,اسکن ارزان,اسکن پا تهران,اسکن پا هزینه,بهترین مرکزاسکن پا,اسکن پا مرکز,
۱ـ جاانداختن به روش بسته و بیحرکت کردن آن

مسلما شکستگی که جابجایی ندارد احتیاج به جاانداختن ندارد وفقط آن را بیحرکت میکنیم. شکستگیهای بـا مـختصر جـابجایی
بجز در مواردی که شکستگی داخل مفصلی باشد نیز غالبا احتیاج به جاانداختن ندارند. در مواردی که شکستگی با جـابجایی زیـادهمراه باشد جا انداختن آن ضروری است. میزان جابجایی مـوردقبول بستگی به نوع شکستگی ٬ محل شکسـتگی ٬ نـوع جـابجایی و بالخره سن بیمار دارد. بحث در مـورد هـر شکسـتگی بـه طورجدا گانه در قسمتهای مربوطه خواهد آمد.
جاانداختن شکستگیها به طریقه بسته را میتوان بـا بـی حسی موضعی ٬ ناحیهای و یا داخل وریدی انجام داد.
روش جاانداختن بسته شکسـتگیها بـرحسب نـوع شکسـتگی متفاوت است و بحث در مورد آنـها در ایـن مـختصر نـمی گنجد.
پس از جاانداختن شکستگی آن را باید با گچ بیحرکت کـرد. درا کثر شکستگیها برای بیحرکت کردن استخوان باید مفاصل بال و
پایین آن را ثابت نمود. گچگیری باعث بیحرکتی مطلق نـمیشودو حرکت مختصر در محل شکستگی وجود دارد. گـاه کـم شـدن
تورم باعث جابجایی قطعات شکسته در گچ مـی گردد. بـه هـمین جهت رادیوگرافی مکرر در هفتههای اول برای کـنترل شکسـتگی ضروری است.
اصول جاانداختن و گچ گیری برای شکسـتگیهایی کـه در اثـرضربه خفیف (Trauma Energy Low (بهوجود آمده و پایدار
میباشند به کار میرود و در شکستگیهای شدید و ناپایدار که بـاجابجایی زیاد قطعات و آسیب شـدید نسـوج نـرم هـمراه بـاشد٬
کمتر به کار میرود.شــایعترین عـوارض درمـان شکسـتگیها بـا گـچ عـبارتند ازآتروفی عضلت ٬ محدودیت حـرکات مـفصلی و گـاه کـوتاهی وجابجایی قطعات شکسته.( اسکن پا و نکاتی از درمان شکستگیها )

۲ـ جااندختن بهطور بسته و ثابت کردن آن با Pin

در ایــن روش کــه در بــعضی از شکســتگیها مــثل شکسـتگی فوقکوندیلی بازو در کودکان به کار میرود٬ شکسـتگی را بـه طوربسته جا میاندازیم و با کنترل ARM-C شکستگی را با گذاشتن Pin ثابت میکنیم.

۳ـ درمان شکستگیها با کشش (Traction)

با گذاشتن کشش قطعات شکسـته اسـتخوان در امـتداد هـم قـرار گرفته و جا میافتد. در بعضی از شکستگیها کشش را تـا جـوش خوردن شکستگی ادامه مـی دهند و در بـعضی دیگـر پس از جـاافتادن شکستگی و چسبیدن قـطعات شکسـته بـه یکـدیگر بـرای بیمار گچ و یا Brace Cast گرفته میشود. کشش به روشهای مختلف داده مـی شود کـه رایـجترین آنـها کشش پــوستی و کشش اسـتخوانـی است .درمان شکستگیها با کشش در سابق بسـیار مـتداول بـود ولی امروزه با توجه به هزینه زیاد بستری بودن بیمار در بیمارستان به مــدت طــولنی و عــوارض نــاشی از آن و پـیدایش وسـایل وروشهای جدید برای ثابت کردن شکستگیها٬ ا کثر جراحان ترجیح می دهند که شکستگیها را با عمل جراحی ثـابت کـرده و بـیمار راهرچه زودتر از بیمارستان مرخص کنند و درمان با کشش را فقط برای بعضی از شکستگیهای اطفال و یا بـعضی از شکسـتگیهایی که امکان عمل جراحی آن وجود ندارد٬ به کار برند.

 

خدمات :

کفی طبی

کفش طبی

اسکن پا

ساخت بریس یا انواع ارتوز

درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی

درمان زانوی پرانتزی بدون عمل جراحی

درمان صافی کف پا بدون عمل جراحی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *