انحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات گردن,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات به راست,

درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحیReviewed by ندا سلگی on Oct 9Rating: 5.0درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی

درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی

ابتدا باید به این بپردازیم که منظور از انحراف ستون فقرات چیست و به چه دلایلی این انحراف ممکن است به وجو د بیاید. در علم پزشکی به انحراف ستون فقرات اسکولیوز میگویند. حال منظور از این اسکولیوز یا همان انحراف ستون فقرات چیست ؟ اسکولیوز به واقع یک ناهنجاری سه بعدی می باشد و زمانی که ستون فقرات چرخیده و به سمتی انحنا پیدا کرده باشد به اصطلاح پزشکی می گویند یتون فقرات دچار انحراف شده است و یا بیمار دارای اسکولیوز می باشد.در بعضی مواقع ممکن است که این انحراف بی دلیل  رخ داده باشد که در آن زمان می گوییم بیمار دارای اسکولیوز ناشناخته می باشد. اسکولیوز ناشناخته در یک خانواده میتواند دلیل ژنتیکی داشته باشد و به اصطلاح ارثی باشد و صد البته باید بگویم این اسکولیوز میتواند هزاران دلیل داشته باشد که بسیاری از آنها شناخته شده  بسیاری دیگر همچنان ناشناخته و یا در مرحله ی شناسایی می باشند.

هنوز هم افرادی هستند که به اشتباه فکر می‌کنند که حمل کیف سنگین پر از کتاب یا خوابیدن به پهلو نیز می‌تواند دلیل اسکولیوز باشد که باید بگوییم این یک تصور اشتباه است.اما در ابتدا باید به این بپردازیم که اسکولیوز ناشناخته را چگونه تشخیص بدهیم ؟ اسکولیوز ناشناخته به طور معمول ابتدا طی معاینات منظم متخصص کودکان در مطب و یا مدرسه میتواند قابل تشخیص باشد و یا حتی ممکن است یکی از والدین بطورخیلی اتفاقی متوجه انحراف یک‌طرفه ستون فقرات یا همان اسکولیوز شود.

یا حتی ممکن است یکی از والدین بطورخیلی اتفاقی متوجه انحراف یک‌طرفه ستون فقرات یا همان اسکولیوز شود.
یکی از راه های بسیار معتبر برای شناخت اسکولیوز ناشناخته بهره مندی از تایید اشعه ایکس انحراف جانبی می باشد.
اما یک پزشک متخصص ممکن است به عنوان بخشی از تست خم شدن به جلو، از اسکولیومتر که همچنین اینکلینومترنیز نامیده می‌شود، بهره مند شود تا (ATR) را تخمین بزند.
در کلینیک آرامیس طب با بهره مندی از تخصص پزشکان و کارشناسان در این حوزه موفق شده ایم تا به درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی بپردازیم و در این راستا نیز موفقیتهای چشمگیر و فراوانی را کسب کرده ایم. به شما پیشنهاد میکنیم جهت اخذ مشاوره ی کاملا رایگان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

انحراف ستون فقرات

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بررسی تخصصی انحراف ستون فقرات

بررسی کیفیت راه رفتن بیماران مبتال به اسکولیوز ایدیوپاتیک بر اساس میزان انرژی مصرفی طی راه رفتن

هدف: اسکولیوز یکی از انواع ناهنجاریهای سیستم اسکلتی- عضالنی است که بر میزان انرژی مصرفی بیماران طی راه رفتن اثرگذار است. در مطالعات پیشین اکسیژن مصرفی افراد طی راه رفتن به عنوان معیاری از انرژی مصرفی مورد بررسی قرارگرفته است )oxymety .)لذا هدف از مطالعه حاضر اندازهگیری میزان انرژی مصرفی بیماران اسکولیوزی در مقایسه با افرادسالم با ارزیابی ضربان قلب بود.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مشاهدهای )observational )بوده و آزمون به صورت مقطعی- مقایسهای
(sectional cross comparative (انجام گرفت. در این پروژه ۱۰ بیمار دچار اسکولیوز ایدیوپاتیک با راس انحنای واقع شده در زیر مهره چهارم پشتی )T4 )و ۱۰ فرد سالم فاقد انحراف جانبی ستون فقرات که از لحاظ متغیرهای مخدوش کننده باگروه بیمار تطبیق داده شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور تعیین مقدار انرژی مصرفی بیماران و افراد سالم هنگام راه رفتن از سیستم کنترل ضربان قلب (monitoring rate Heart (استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه دیده شد میزان انرژی مصرفی بیماران اسکولیوزی در راه رفتن نسبت به افراد سالم بیشتر است و این بیماران در مجموع زمان راه رفتن ضربان قلب باالتری را داشتهاند. هر چند تفاوت در مقادیر ذکر شده از لحاظ آماری قابلندارد. ضمن آنکه سرعت راه رفتن افراد تحت تاثیر انحنای جانبی ستون فقرات قرار نمیگیرد
اسکولیوز یک ناهنجاری سه بعدی ستون فقرات و قفسهسینه است که با انحراف جانبی بیشتر از ۱۰ درجهو چرخش مهرهها همراه است مطالعات نشانمیدهد که ۶۵ درصد بیماران دچار اسکولیوز از نوعایدیوپاتیک بوده و ۸۰ درصد بیماران، دختر هستند ،با وجود آنکه شیوع اسکولیوز ایدیوپاتیک بین ۱ تا ۴درصد است ولی علت آن همچنان به خوبی شناخته نشدهاست.عدم تقارن در فعالیت سیستم عصبیمرکزی، ضعف یکطرفه عضالت پارااسپینال، اختالالتژنتیکی، هورمونی و بافتی به عنوان علل احتمالی اینناهنجاری بیان شده اند .راه رفتن به عنوان یک فعالیت روزمره بسیار مهمانسانها به حرکت هماهنگ مفاصل و نیروهای عضالنیبرای انتقال وزن بدن نیازمند است این دو پارامترمنجر به کار مکانیکی عضالت و بنابراین مصرف انرژیمیگردد. در یک راه رفتن نرمال با سرعت دلخواه حداقلمصرف انرژی طی راه رفتن رخ میدهد.طی راهرفتن نه تنها اندامهای تحتانی و لگن به صورت ریتمیکحرکت میکنند بلکه در هر قدم راه رفتن مرکز ثقل بدننیز جابهجا میگردد .در مطالعات نشان داده شدهاست که حرکات لگن و فصل هیپ در صفحه فرونتالاصلیترین عامل درکاهش میزان جابهجایی مرکز ثقل بدنو مصرف بهینه اکسیژن و انرژی طی راه رفتن است ،ذا هر گونه شرایطی که منجر به اختالل در میزاننوسانات عمودی مرکز ثقل بدن گردد بر میزان انرژیمصرفی طی راه رفتن اثرگذاراستبا توجه بهآنکه در بیماران دچار اسکولیوز ایدیوپاتیک مقداریکاهش در دامنه حرکتی تنه، لگن و هیپ در صفحهفرونتال رخ میدهد لذا به نظر میرسد کیفیتحرکت این بیماران از لحاظ میزان انرژی مصرفی تحتتاثیر قرار میگیرد. به طوری که در مطالعهMahaudens و همکارانش نشان داده شد میزانانرژی مصرفی بیماران اسکولیوزی در مقایسه با افراد سالمطی راه رفتن افزایش مییابد.سنجش میزان انرژی مصرفی طی راه رفتن به عنوانیک روش استاندارد جهت بررسی تواناییهای عملکردی وکیفیت راه رفتن انسانها در بسیاری از مطالعات موردتوجه قرار گرفته است .همچنین به منظور
طراحی و ساخت صحیح ارتزهای مورد استفاده در درماننگهدارنده این بیماران الزم است به کیفیت متابولیک راهرفتن افراد توجه نمود. انرژی مصرفی به صورتغیرمستقیم با اندازهگیری میزان اکسیژن مصرفی طی راهرفتن و نیز براساس ضربان قلب افراد قابل اندازهگیری است. شاخص نرخ فیزیولوژیکال PCI برای اولین بارتوسط MacGregor به عنوان یک روش جایگزین برایاندازهگیری اکسیژن مصرفی طی راهرفتن معرفی شد،چرا که بین میزان اکسیژن مصرفی و میزان انرژی مصرفیرابطه خطی وجود دارد همچنین شاخص مجموعTHBI2 تعداد ضربان قلب افراد به منظور بررسی میزان انرژی مصرفی در کل زمان راه رفتن به کار میرود.این شاخص امکان بررسی انرژی مصرفی را در شرایطیکنواخت و غیر یکنواخت بودن ضربانات قلب به مامیدهد.در مطالعات پیشین اکسیژن مصرفی افراد طی راه رفتن به عنوان معیاری از انرژی مصرفی موردبررسی قرار گرفته است، حال آنکه به نظر میرسد،ابزارهای به کار رفته جهت جمعآوری اکسیژن خود منجربه تغییر میزان انرژی مصرفی در مقایسه با شرایط معمولی
راه رفتن میگردد. لذا هدف از مطالعه حاضر اندازهگیری۱ Physiological cost index  / ۲ Total heart beat index

میزان انرژی مصرفی بیماران اسکولیوزی در مقایسه باافراد سالم با ارزیابی ضربان قلب بود.

روش بررسی
افراد شرکت کننده در مطالعه:این مطالعه از نوع مشاهدهای و به صورت مقطعی مقایسهای cross comparativesectional انجام گرفت. در این پروژه ۱۰ بیمار دچاراسکولیوز ایدیوپاتیک ۸ دختر و دو پسر ۹ تا ۱۳ ساله  باراس انحنای واقع شده در زیر مهره چهارم پشتیT4بیمار دارای انحنای ناحیه پشتی و کمریThoracolumbar دو بیمار دارای انحنای دو گانه ودو بیمار دارای انحنای پشتی Thoracicبودند و ۱۰فرد سالم فاقد انحراف جانبی ستون فقرات که از لحاظمتغیرهای مخدوش کننده با گروه بیمار تطبیق داده شدهبودند مورد ارزیابی قرار گرفتند.تعداد افرادبراساس مطالعه در شرکت کنندهبا استفاده از نرمافزار Minitab تعیین شد. شدت انحنایاسکولیوزی بیماران براساس زاویه cobb بین ۲۴ تا ۴۷درجه متغیر بود. بیمارانی با سابقه جراحی ستون فقرات،کمردرد، اختالالت عصبی-عضالنی، قلبی-عروقی، حرکتیو مشکالت ادراکی از مطالعه خارج شدند و پیش از اجرایآزمون از همه افراد شرکتکننده در این پروژه رضایتنامهاخلاقی دریافت شد.

روند اجرای طرح: به منظور تعیین مقدار انرژی مصرفی هنگام راه رفتن از سیستم کنترل ضربان قلبmonitoring rate Heart استفاده گردید. ضربانقلب هنگام استراحت و راه رفتن و سرعت راه رفتن،پارامترهای به کار رفته جهت اندازهگیری مصرف انرژیافراد شرکتکننده در مطالعه میباشند. مصرف انرژی براساس شاخص نرخ فیزیولوژیکی با استفاده از معادلهی زیرمحاسبه گردید).
𝑃𝐶𝐼ضربانمتر=(ضربان⁄دقیقه)ضربان قلب طی استراحت − ضربان قلب طی راه رفتن
(متر⁄دقیقه)سرعت راه رفتن
همچنین به منظور مقایسه ضربان قلب افراد در کلزمان راه رفتن از شاخص THBI مجموع تعداد ضرباناتقلب طی راه رفتن نسبت به مسافت طی شده استفادهگردید.میزان انرژی مصرفی افراد شرکت کننده درطرح با استفاده از سیستم کنترل کننده ضربان قلبشرکت ساخت Heart rate monitoring systemپوالر فنالند مورد ارزیابی قرارگرفت. این سیستم PolarElectro هم نام دارد و شامل یک فرستنده است که برروی کمربند الکترودی تعبیه شده است. گیرنده و ثبتکننده درون یک ساعت مچی مخصوص قرار داده شده اند.کمربند دارای دو الکترود است که توسط یک الستیکمخصوص پوشانده شده و حول قفسهی سینه و زیر خطسینه line Nipple بسته میشود شکل ۱٫به polar heart rate monitoring سیستم: ۱شکلکار گرفته شده جهت جمع آوری ضربان قلب افراد شرکتکننده در مطالعهبا استفاده از امواج الکترومغناطیس، دادههای حاصل ازثبت ضربان قلب به ساعت مچی انتقال داده شد. در اینسیستم دادهها توسط گیرندهی قرار گرفته در ساعت مچیبا وقفه ی زمانی ۵ ثانیه جمعآوری گردید. Polarplus interface برای انتقال دادههای جمع آوری شده ازساعت مچی به کامپیوتر به کار گرفته شد. جهت اجرایآزمون مصرف انرژی از مسیر ۰۴/۲۲ متری ترسیم شده .

جدول۲ :مقایسه میانگین متغیرهای مصرف انرژی و سرعت راه رفتن در افراد مورد مطالعه


بحث و نتیجه گیری

همانطور که عنوان شد هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان انرژی مصرفی بیماران اسکولیوزی )با شدت انحنایکمتر از ۴۷ درجه( با استفاده از شاخص نرخ فیزیولوژیکال
)PCI )بود. براساس نتایج مطالعات مختلف، PCI یکپارامتر معتبر و قابل اطمینان برای اندازهگیری مصرفانرژی است و به راحتی قابل محاسبه است و میتواند برای تحلیل کارایی ارتز و وسایل کمکی به کار برود.براساس نتیجهی مطالعهی صورت گرفته توسطJaiyesimiو Fashakin ،قابلیت اطمینان پارامتر PCIقابل قبول است .
براساس نتایج حاصله از جدول۲ در مطالعه حاضر میزانانرژی مصرفی بیماران اسکولیوزی بیشتر از افراد سالماست؛ هر چند این میزان از لحاظ آماری قابل توجه نیست. این نتایج ناهمسو با نتایج حاصل از مطالعهMahaudens و همکارانش است .علت این امراحتماال ناشی از شدت کم انحنای اسکولیوزی در بیماراناست. به عبارتی شدت انحنا درحدی نبوده است که بتواندتغییر محسوسی در موقعیت مرکز ثقل بدن ایجاد کند.همچنین محدودیت کم حرکات لگن، کمربند شانهای ومفصل هیپ در گروه بیماران میتواند به عنوان علت ثانویهاین امر در نظر گرفته شود. چرا که بر اساس نتایج حاصلاز مطالعاتی که به بررسی تغییرات سینماتیکی الگوی راهرفتن افراد دچار انحراف جانبی ستون فقرات پرداخته اند،بیان شده است که در این بیماران با کاهش یافتن دامنهحرکتی لگن در صفحات فرونتال و عرضی و کاهش یافتندامنه حرکتی هیپ و کمربند شانهای در صفحه فرونتال،الگوی راه رفتن تغییر مییابد )۱۴ )و لذا منجر به افزایشکار مکانیکی و فعالیت عضالنی جهت انتقال دادن مرکزثقل بدن و افزایش مصرف اکسیژن و انرژیمیگردد.همانطور که از جدول ۲ استنباط میگردد سرعت راهرفتن بیماران اسکولیوزی در مقایسه با افراد سالم کمتراست ولی با افزایش مجموع تعداد ضربانات قلب بیمارانمیزان شاخص نرخ فیزیولوژیکال به مقدار کمی در گروهبیماران افزایش یافته است. به نظر میرسد با بررسیمیزان انرژی مصرفی به طور جزئیتر دربیمارانی با شدتوالگوی یکسان انحنای اسکولیوزی بتوان به نتایج دقیقتری رسید.در نهایت امیدوارم مطالبی که در خصوص درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی برای شما فراهم کرده ایم مورد پسند شما واقع شده باشد.

جهت دریافت اطلاعات ومشاوره در راستای درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی پیشنهاد میکنیم حتما با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *