اسکن پا

اصولا برای ساخت کفش یا کفی طبی باید حالت پای شخص در نحوه قدم برداشتن مشخص کرد در روشهای سنتی قبلا پای شخص را در قالبهای گچ مخصوص شکست بندی می کردند و درزمان خشک شدن قالب پای طرف را برای ساخت کفی طبی یا کفش طبی استفاده می کردند. اما امروز با ایجاد تجهیزات پیشرفته علمی دستگاه اسکن پا این کار را به صورت سه بعدی انجام می دهد و از مراحل مختلف قدم برداشتن شخص از پاشنه، پنجه پا كف پا وحتي عضلات ساق پا ران و لگن طي مي كنيم كه در حد چند صدم ثانيه مي باشد ارزيابي کرده و عکس آن را در روی صفحه مانیتور نشان می دهد.