ساخت بریس,ساخت بریس پا,ساخت بریس کمر,ساخت بریس ستون فقرات,ساخت بریس زانو,ساخت بریس در مشهد,ساخت بریس در شیراز,ساخت بریس اصفهان,ساخت بریس پای پرانتزی,ساخت بریس معلولین,

بریس و پیدایش و تشکیل استخوانReviewed by ندا سلگی on Nov 29Rating: 5.0بریس و پیدایش و تشکیل استخوان

بریس و پیدایش و تشکیل استخوان

در این مقاله قصد داریم تا د ر خصوص موضوع بریس و پیدایش و تشکیل استخوان بنویسیم . البته ابتدا د راین مقاله و مقالات بعدی به این موضوع پیدایش و تشکیل استخوان میپردازیم و بعد به موضوع بریس و پیدایش و تشکیل استخوان و ارتباط این دو بهم می رسیم.

پیدایش و تشکیل استخوان اسکلت جنین در بدو تشکـیل اسـتخوانـی نـیست و بـه صـورت توده هایی از بافت غضروفی شفاف و یـا پـردهای از بـافت لیـفی است که شکل استخوان به خود گـرفته و بـعدا بـا رسـوب مـواد آهکــی بــه صـورت اسـتخوان حـقیقی درمـیآید. اولیـن هسـته استخوان در بدن جنین بعد از هفته هفتم جنینی ظـاهر مـی گردد. اســتخوانـی شـدن اسکـلت بـا پـیدایش سـلولهای اسـتئوبلست (Osteoblast (آغاز میگردد. دستگاه گلژی (Golgi (موجود در سلولهای استئوبلست یک ماده قندی به نام موکوپلی سا کـارید از خود تـرشح مـیکند کـه بـا رشـته های کـلژن کـه از شـبکه درون ســــیتوپلسمی (Reticulum Endoplasmic ( ایــن ســلولها بهوجود میآید محیطی را به وجود میآورد که املح کلسیم روی آن رسوب میکند و ماده بین سلولی استخوان را تشکـیل مـی دهد و بـدین تـرتیب اسـتخوان واقـعی بـ هوجود مـیآید. بـه طور کـلی استخوانهای بدن از دو راه به وجود میآیند.

: ۱ـ استخوانی شدن از پرده مزانشیمی (Intramembranous Ossification) در اینجا ابتدا اسکلت اولیه استخوان از نسج مزانشـیمی یـا بـافت همبند به وجود آمده پس از بـهوجود آمـدن یک یـا چـند هسـته استخوانی ٬ بافت استخوانی شروع به تشکـیل شـدن مـینماید. از قســـمت مــحیطی ایــن بــافت مــزانشــیمی ٬ پــرده اســتخوان (Periosteum (و از قسمت عمقی آن٬ نسج اسـتخوان بـه وجود میآید. استخوانهای پهن مـثل اسـتخوانـهای جـمجمه و صـورت بدین ترتیب به وجود میآیند

. ۲ـ استخوانی شدن از نسج غضروفی (Endochondral Ossification) در اینجا مدل استخوان ابتدا از نسج غضروفی بـه وجود مـیآید و سپس استخوانی میگردد. پس از رسوب املح کـلسیم در بـافت هــمبند غــضروفی ٬ سـلولهای غـضروفی دژنـره شـده و از بـین مــیروند. ســپس عــروق خـونی بـه آن نـفوذ کـرده ٬ سـلولهای استئوبلست به وجود آمـده و بـافت هـمبند بـین سلولی را تـرشح مـینمایند و بـا رسـوب امـلح کـلسیم در آن نسـج اسـتخوانـی ایـجاد مـی شود. اسـتخوانـهای دراز بـدن بـدین تـرتیب بـهوجود میآیند. تنه استخوانهای دراز در دوره جنینی استخوانی می شود و دو انتهای آن در مـوقع تـولد غـضروفی است . پس از چـندی هسـته استخوانی در اپیفیزها ظاهر میشود و بزرگ مـیگردد بـهطوری که پس از چندی فقط قسمت برونی اپیفیز بـهوسیله ورقـهای از غضروف پوشیده شده است که تا آخر عمر غضروفی میماند. در ضمن صفحهای از بافت غـضروفی بـین اپـیفیز و تـنه اسـتخوان بــاقی مــیماند کـه بـه نـام صـفحه رشـد (Plate rowth G یـا Plate Epiphysial ( نــامیده مــی شود و تــا زمـان بـلوغ بـاقی میماند و رشد طـولی اسـتخوان را تأمـین مـیکند. رشـد عـرضی اســتخوان از هــمکاری دودسـته سـلول بـه نـام اسـتئوبلست و استئوکلست (Osteoclast (تأمین می گردد. استئوبلستها کـه در سطح درونی ضریع (Periosteum (قرار دارنـد ٬ بـاعث افـزایش قطر استخوان می شوند. در حالی که استئوکلستها٬ سطح درونـی یا مجرای استخوان را پوشاندهاند و باعث انهدام بافت استخوانـی و وسـیع شـدن مـجرای اسـتخوان مـیشوند. در دوران کـودکی و اوایل جوانی فعالیت استئوبلستها بـیش از اسـتئوکلستها است و تشکیل استخوان جدید به مراتب بیش از انهدام آن است . در زمان بلوغ میزان تشکیل و انـهدام اسـتخوان بـه یک انـدازه است و در پیری انهدام استخوان بر تولید آن تفوق دارد که باعث پوک شدن استخوان می شود. هـمان پـدیدهای کـه بـه نـام اسـتئوپروز پـیری (Osteoporosis Senile ( نامیده میشود. عـلت ایـن پـدیدهها هنوز برای فـیزیولوژیستها بـخوبی مـعلوم نـیست ولی فـعالیتهای جسمانی شخصی در زندگی و تأثیر هورمونهای گـونا گـون نـظیر استروژن ٬ هورمون پاراتیروئید و غیره در آن بی تأثیر نیست .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *