Brace بریس ابزاری برای حفاظت اندام بدن دربرابر حرکت های که باعث تشدید آسیب میباشد بریس دراطراف اندام آسیب دیده قرار می گیرد و حرکت آن اندام را کنترل می کنند