بریس و علل داخلی و خارج مفصلی

بریس و اصول کلی درمان شکستگیهاReviewed by ندا سلگی on Jan 24Rating: 5.0 بریس و اصول کلی درمان شکستگیهبریس چابهار,بریس در فوتبال,بریس چیست,بریس زانو,بریس کد,بریس پا,بریس ستون فقرات,بریس کمر,بریس قوز کمر,بریس میلواکی,

بریس و اصول کلی درمان شکستگیها

( بریس و اصول کلی درمان شکستگیها ) ، در این مقاله قصد داریم تا در مورد بریس و اصول کلی درمان شکستگیهابنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع بریس و اصول کلی درمان شکستگیها در خصوص اصول کلی درمان شکستگیها صحبت کنیم تا در مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوع بریس و اصول کلی درمان شکستگیهاداشته باشیم.

اصول کلی درمان شکستگیها

هدف از درمان عبارت است از :
ــ بهبود حال بیمار و پیشگیری از خونریزی ٬ شوک و غیره ؛
ــ تسکین درد؛
ــ اصلح تغییر شکل اندام ؛
ــ پیشگیری از پیدایش تغییر شکل اندام ؛
ــ کمک به جوش خوردن شکستگی؛
ــ و بالخره هدف کلی و نهایی از درمان اعاده کـارآیـی بـه انـدام است. ( بریس و اصول کلی درمان شکستگیها )

 بریس و اصول کلی درمان شکستگیها

 

بریس چابهار,بریس در فوتبال,بریس چیست,بریس زانو,بریس کد,بریس پا,بریس ستون فقرات,بریس کمر,بریس قوز کمر,بریس میلواکی,
روشهای مختلف درمان شکستگی

روی هم رفته نحوه درمان بستگی به سن بیمار٬ محل شکستگی ٬وضعیت قطعات شکسته نسبت بـه یکـدیگر٬ بـاز و بسـته بـودن شکستگی ٬ تجربه پزشک و امکانات او دارد. همانطور کـه گـفته شد هدف نهایی از درمان شکستگیها جوش خوردن کـامل آن دروضعیت مطلوب و اعاده کار عضو به بهترین نـحو مـمکن است .
این کار در بعضی از موارد امکان ندارد ولی پزشک در هـر حـال توانبخشی بیمار را نباید از نظر دور داشته باشد. در زیر دو نمونه از این مطلب را شرح میدهیم؛ بریس
۱ .در بیمار مبتل به شکستگی ران به هر طریق که درمـان گـردد٬علوه بر جوش خوردن استخوان هدف نهایی به راه انداختن بیمار و جلوگیری از محدودیت حرکات زانـو مـیباشد. ا گـرپزشک بدون توجه به محدودیت حرکات زانـو بـرای جـوش خوردن شکستگی ٬ بـیمار را بـه مـدت ۴ مـاه در گـچ اسـپیکابگذارد٬ گرچه شکستگی ممکن است جوش بـخورد ولی درنهایت حرکات زانو محدود میشود و باعث نـاراحـتی بـیمارمیگردد. لذا پزشک باید روشی را برای درمان بیمار انـتخاب کند که این عارضه پیش نیاید.
۲ .در بیمار مبتل به شکستگی اولین مـهره کـمری یـا پـاراپـلژی ٬هدف نهایی ٬ تنها جاانداختن شکستگی و بیحرکت کردن آن تا جوش خوردن نیست بلکه باید علوه بر آن با تجویز بریس مناسب و فیزیوتراپی بیمار را به راه انداخت. ( بریس و اصول کلی درمان شکستگیها )
بیماری که در اثر تصادف دچار شکستگی شده است ٬ ممکن است توأم با شکستگی ضایعات دیگری در سایر قسمتهای بـدن داشــته بــاشد. ضـمن مـعاینه دقـیق بـیمار٬ ایـن ضـایعات بـایدتشخیص داده شوند و بهطور صحیح تـوسط پـزشک مـتخصص درمان گردند.
به طور کلی برای بیماری که متعاقب تصادف به بخش سوانـح بیمارستان آورده میشود باید اقدامات زیر انجام گیرد: بریس
۱ .باز کردن مجاری تنفسی : در صـورتی کـه بـیمار اخـتللی درتنفس داشته باشد٬ باید مجاری تنفسی هرچه زودتر بـازگرددتــا ا کســیژن بـه مـقدار کـافی بـه او بـرسد. درآوردن دنـدان مـصنوعی ٬ تـمیز کـردن تـرشحات حـلق و دهـان ٬ گـذاشـتن Airway در صورت لزوم و بالخره ترا کئوستومی در صورتی که لزم باشد از راههای باز کردن مجاری تـنفسی هسـتند. درصورتی کـه اشکـال تـنفسی مـربوط بـه ضـایعهای در قـفسه صدری باشد باید هرچه زودتر درمان گردد.
۲ .جلوگیری از خونریزی : در صورت وجود خونریزی آشکار درهریک از اندامها با گذاشتن کمپرس موضعی و یا اسـتفاده ازتورنیکه و یا اقدامات دیگر خونریزی بند آورده شود (فشـارمستقیم با انگشت بر روی رگ ٬ بهترین روش کنترل خونریزی است). ( بریس و اصول کلی درمان شکستگیها )
۳ .در صورتی که بیمار در حال شوک باشد٬ اقدامـات لزم بـرای برطرف کردن شوک باید به عمل آید. بحث دربـاره شـوک ودرمان آن در قسمتهای دیگر این کتاب آمده است . اسکن پا
۴ .تسکین درد : بیمار مبتل به شکسـتگی از درد نسـبتا شـدیدی شکایت دارد که گاه ممکن است باعث شوک بیماران گردد. به این بیماران باید مسکّن قوی داده شـود بـجز در مـواردی کـه بیمار ضربه مـغزی و ضـایعات شکـمی داشـته بـاشد٬ بـهتراست بــه ایــن بــیماران مـورفین و یـا مشـتقات آن تـزریق گردد.
۵ .گذاشتن اسـپلینت (Splint ) : بـرای بـیحرکت کـردن عـضوشکسته صورت میگیرد. سپس اقدام به تهیه رادیـوگرافـیهای لزم برای تشخیص ضایعات مینماییم.پس از انجام اقدامات فوق ٬ ضمن گرفتن شـرح حـال دقـیق ٬معاینه فیزیکی کامل از بیمار به عمل آورده و در صورتی کـه بیمار ضربه مغزی ٬ شکمی ٬ سینهای و غیره دارد با متخصص مربوطه مشاوره به عمل آمده و به درمان بیمار میپردازیم. بریس و اصول کلی درمان شکستگیها

هدف کلی از درمان شکستگیها

* نجات حیات بیمار
* تسکین درد
* ثابت کردن شکستگی
* توانبخشی و برگردانیدن بیمار به اجتماع

 

تیوب لیزر

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *