انحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات گردن,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات به راست,

تغذیه و رشد استخوان ستون فقراتReviewed by ندا سلگی on Dec 3Rating: 5.0تغذيه و رشد استخوان ستون فقرات

تغذیه و رشد استخوان ستون فقرات

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص موضوع تغذیه و تغذیه و رشد استخوان ستون فقرات بنویسیم. ابتدا به موضوع تغذیه و رشد استخوان میپردازیم.

عروق خونی از راههای زیـر وارد اسـتخوان شـده و تـغذیه آن راتأمین میکند:

۱ـ عروق اپیفیزی و متافیزی.

۲ـ عروق تغذیه کننده تغذیه و رشد استخوان ستون فقرات یک یا چند عدد بوده که از مجرای مخصوص وارد استخوان شـده و بـه شـاخه های صـعودی ونزولی تـقسیم مـی شوند٬ سـپس شـاخه های مـتعددی بـهطورعمودی از آنـها جـدا شـده کـه وارد قسـمتهای مـختلف تـنه استخوان می گردند. این شرائـین در بـال و پـایین بـا شـرائـین متافیزی و اپیفیزی ارتباط پیدا میکنند.

۳ـ عروق وارده از پرده استخوان (Periosteum. (

۴ـ عـروق وارده بـه اسـتخوان در مـحل چسـبندگی عـضلت بـه استخوان.

عروق خـونی از راهـهای زیـر تـغذیه اسـتخوان را تأمـین میکنند:

* عروق اپیفیزی متافیزی

* شریان تغذیهای که در دیافیز وارد استخوان میشود

* عروق پریوست

* عروقی که از محل اتصال عضله به استخوان وارد می شود

همان طور که ذ کر شد٬ رشد طولی استخوانی به وسیله صفحه رشد و رشد عرضی آن به وسیله ضریع تأمین میشود. رشـد طـولی

استخوان بعد از سن بلوغ متوقف می شود و صفحه رشد اسـتخوانـی میگردد ( تغذیه و رشد استخوان ستون فقرات  )٬ در حالی که فعالیت ضریع با شدت کمتری هـمچنان ادامـه می یابد. طول قد انسان که به وسیله صفحه رشـد تأمـین مـیشود بـه عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

ــ اثر هورمونهای مختلف مثل هورمون رشد قسمت پیشین غـده هـیپوفیز٬ هـورمونهای جـنسی ٬ هـورمونهای مـترشح از غـده تیروئید و غیره ؛

ــ عوامل ارثی و نژادی ؛

ــ محیط؛

ــ وضع تغذیه ؛

ــ بیماریهای مزمن و طـولنی کـه بـاعث تأخـیر در رشـد طـولی استخوان میشوند؛

ــ بیماریها و عواملی که باعث مثل عفونتها که فعالیت صفحه رشد را تشدید میکنند.

مهمترین عواملی که در طول قد انسان دخالت دارند:

* اثر هورمونهای مختلف

* عوامل ارثی و نژادی

* عوامل محیطی

* وضع تغذیه

* بیماریهای گونا گون

ا گر قطعه ای از صفحه رشد را زیر میکروسکوپ مطالعه کنیمقسمتهای زیر در آن دیده میشوند:

لیه سلولهای زاینده (Cells Germinal ( که درست مجاوراپیفیز استخوان قرار دارد. ایـن سـلولها تکـثیر یـافته و سـلولهایتکــثیریابنده (Cells Proliferating ( را بـه وجود مـیآورد کـه رشد میکند و بزرگ میشود و لیـه سـلولهای هـیپرتروفی شـده(Cells Hypertrophic ( را ایجاد میکنند.

ترتیب قرار گرفتن این سلولها طـوری است کـه سـتونهایی رامی سازند (Columnization (که در وسط آنـها مـاده بـینسلولیقرار دار د که بهزو دی کلسیم در آن رسوب میکند و مـنطقه آمـاده اســتخوانــی شـدن را پـدید مـیآورد of one Z Provisional((Calcification . رگهای خونی از ناحیه تافیزی به ایـن نـاحیه وارد میشوند و باعث استخوانی شدن آن میشوند.ٔ درباره مبدا سلولهای استئوسیت که بـاعث اسـتخوانـی شـدن صفحه رشد می شوند٬ نظریههای مختلف وجود دارد. عـدهای ازمــتخصصین از جــمله ژوزه تــروتا (Trueta Jose (ســلولهای آنــدوتلیال (Endothelial ٔ (جـدار مـویرگها را مـبدا اسـتئوسیتمی دانند. ( تغذیه و رشد استخوان ستون فقرات  )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *