درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگیReviewed by ندا سلگی on Jan 22Rating: 5.0درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگیدرمان انحراف ستون فقرات,درمان انحراف ستون فقرات با ورزش,درمان انحراف ستون فقرات با طب سوزنی,درمان انحراف ستون فقرات بدون جراحی

درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگی

درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگی ،  در این مقاله قصد داریم تا در مورد درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگی بنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگی در خصوص اشکال مختلف شکستگی صحبت کنیم تا در مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوع درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگی داشته باشیم. ( درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگی ) کفی طبی 

اشکال مختلف شکستگی

درمان انحراف ستون فقرات,درمان انحراف ستون فقرات با ورزش,درمان انحراف ستون فقرات با طب سوزنی,درمان انحراف ستون فقرات در طب اسلامی,درمان انحراف ستون فقرات با طب سنتی,درمان انحراف ستون فقرات در طب سنتی,درمان انحراف ستون فقرات در بزرگسالان,درمان انحراف ستون فقرات در کودکان,درمان انحراف ستون فقرات کمر,درمان انحراف ستون فقرات در نوجوانان,
۱٫ترک برداشتن استخوان :  که غالبا در اثر ضربه جزئی به وجود میآید و ممکن است کامل ویا نا کامل باشد.
۲ .Fracture Stress : این شکستگی ناشی از ضربات خفیف و مکــرر است کــه بــاعث شکسـتگی مـیکروسکوپی اسـتخوان میگردد. پـزشک مـعمول پس از بـهوجود آمـدن کـال اسـتخوان به وجود شکستگی پی می برد. باتوجه به اینکه بعضی از انواع این شکستگی در سربازان در اثر رژههـای مکـرر و طـولنی بـه وجود میآید به آن Fracture March نیز میگویند.
۳ .شکســتگی تــرکهتری (Fracture Greenstick : (ایـن شکستگی در کودکان دیده می شود ولی همه شکستگیهای اطفال از این نوع نمیباشند. ضـربه وارده بـه اسـتخوان بـاعث شکسـته شدن استخوان در طرف مقابل ضـربه مـیگردد در حـالی کـه در طرفی از استخوان کـه ضـربه بـه آن وارد شـود اسـتخوان در هـم فشرده میگردد. پارگی ضریع استخوان و نسـوج نـرم اطـراف آن غالبا خفیف است.
۴ .شکستگی درهم رفته (Fracture Impacted : ( در این نوع شکســتگی کـه بـیشتر در اسـتخوانـهای اسـفنجی دیـده مـیشود قـطعات شکسـته در هـم فـرو مـیروند٬ مـثل شکسـتگی درهـم فرورفته گردن استخوان ران .
۵ .شکســتگی فشـرده (Fracture Compression : (ایـن شکستگی که در استخوانهای اسفنجی دیده مـی شود در اثـر وارد آمدن فشار بـیش از تـحمل بـه اسـتخوان بـهوجود مـیآید؛ مـثل شکستگی فشرده مهرهها در اثر خم شدن نا گهانی کمر درسالخوردگان  و شکستگی فشرده استخوان پاشنه در اثر سـقوط از بـلندی . جـوش خوردن قطعات شکسته در این شکستگی سریع است .
۶ .شکســتگی فــرورفته (Fracture Depressed : ( ایــن شکستگی در اثر وارد آمدن فشار نا گهانی و شدید روی یک قسمت از استخوان بهوجود میآید. شکستگی فرورفته جمجمه و شکستگی فرورفته انتهای فوقانی درشتنی مثالهایی از این شکستگی هستند.
درمان انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف شکستگی ) کفش طبی 

انواع شکسـتگیها

. ۱ .شکسـتگی عـرضی ۲ .شکسـتگی مایل ۳ .شکستگی مارپیچی ٬ ۴ .شکستگی چندتکه ای ۵ .شکستگی تـرکه تری  ۶ .شکسـتگی چـندقطعه ای ۷٫ شکستگی در اثر فشردگی.قسمت از استخوان بهوجود میآید. شکستگی فـرورفته جـمجمه و شکستگی فرورفته انـتهای فـوقانی درشتنـی مـثالهایی از ایـن شکستگی هستند.۷ .شکســتگی عــرضی ( (Fracture Transverse : خـطشکســتگی عــرضی است و عـمود بـر مـحور طـولی اسـتخوان میباشد. این نوع شکستگی معمول پایدار است.
۸ .شکستگی مایل (Fracture Oblique ) : خـط شکسـتگی مایل و شکستگی غالبا ناپایدار است.
۹ .شکستگی مارپیچی (Fracture Spiral ): خط شکستگی مارپیچی و جوش خوردن آن سریعتر از دو نوع قبلی است.
۱۰ .کنده شدن استخوان (Fracture Avulsion) : کنده شدن قسمت کوچکی از استخوان ممکن است در اثر انقباض نا گـهانی عضله (مثل شکستگی قاعده پـنجمین مـتاتارس و یـا شکسـتگی برجستگی بزرگ درشتنی) و یا در اثر کشش بـیش از حـد روی رباط یا کپسول مفصلی بهوجود آید (مثل کنده شـدن لبـه داخـلی انتهای فوقانی بند اول شست در اثر فشار بیش از حد روی آن).
۱۱٫ شکستگی چند تکه ای ( Comminuted Fracture) :
قطعات شکسته شامل دو قـطعه بـزرگ و چـند تکـه کـوچک درمحل شکستگی میباشد.
۱۲٫ شکستگی چند قطعه ای ( Segmental Fracture) :
استخوان در چـند نـقطه شکسـته است (مـعمول دو نـقطه). ایـن شکســتگی را بـاید از شکسـتگی چـندتکهای مـجزا دانست . جـاانداختن این شکستگی ممکن است دشوار باشد. قطعات شکسته ممکن است در یک نقطه جوش بخورند و در نقطه دیگر جوش نخورند.
۱۳ .شکستگی داخل مفصلی (Fracture Intraarticular ) :
در آن خط شکستگی به داخل مفصل راه یافته است. ممکن است باعث محدودیت حـرکات مـفصلی گـردد. تـغییر مکـان قـطعات بــاعث نــاهمواری سـطح مـفصلی مـیگردد و مـوجب پـیدایش تغییرات دژنراتیو ثانویه مفصل میشود.
۱۴٫شکســـتگی ـ دررفــتگی ( (Dislocation-Fracture : درمـواردی کـه شکسـتگی هـمراه بـا دررفـتگی مـفصل بـاشد آن راشکستگی دررفتگی گویند؛ مثل شکستگی ـ دررفتگی مفصل ران و شکستگی ـ دررفتگی شانه .
چهارم: از نظر جابجایی قطعات شکسته : شکستگی ممکن است با یا بـدون جـابجایی بـاشد. جـابجایی قـطعات شکسـته مـمکن است جزئی و یا شدید باشد و غالبا به یکی از اشکال زیر دیـده میشود .
درمان انحراف ستون فقرات,درمان انحراف ستون فقرات با ورزش,درمان انحراف ستون فقرات با طب سوزنی,درمان انحراف ستون فقرات در طب اسلامی,درمان انحراف ستون فقرات با طب سنتی,درمان انحراف ستون فقرات در طب سنتی,درمان انحراف ستون فقرات در بزرگسالان,درمان انحراف ستون فقرات در کودکان,درمان انحراف ستون فقرات کمر,درمان انحراف ستون فقرات در نوجوانان,
الف . زاویه دار شدن قطعات شکسته (Angulation )؛
ب . جـابجا شـدن قـطعات شکسـته (Displacement )و در موارد جابجایی کامل میتوانـند قـطعات روی هـم سـوارشدن (Overriding )؛
ج. چرخش قطعات شکسته نسبت به یکدیگر . (Rotation)
دو تــغییر شکــل اول و دوم در صـورتی کـه شـدید نـباشندبخصوص در اطفال ا کثرا قابل قبول است ٬ ولی تغییر شکل سوم قابل اصلح نیست و نباید آن را قبول کرد.
در کلینیک آرامیس طب با بهره مندی از تخصص پزشکان و کارشناسان در این حوزه موفق شده ایم تا به درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی بپردازیم و در این راستا نیز موفقیتهای چشمگیر و فراوانی را کسب کرده ایم. به شما پیشنهاد میکنیم جهت اخذ مشاوره ی کاملا رایگان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *