انحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات گردن,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات به راست,

درمان انحراف ستون فقرات و راه های تشخیصReviewed by ندا سلگی on Dec 23Rating: 5.0درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحیدرمان انحراف ستون فقرات و راه های تشخیص

درمان انحراف ستون فقرات و راه های تشخیص

در این مقاله قصد داریم به موضوع مهم  (درمان انحراف ستون فقرات و راه های تشخیص ) بپردازیم.در معاینه فیزیکی اندامها و ستون فقرات علاوه بر مشاهده ولمس ٬ معاینات زیر باید انجام شود:
* دامنه حرکات مفصل * معاینات عصبی
* بررسی قدرت عضلات * بررسی آتروفی عضلات
* اندازه گیری طول اندامها * چگونگی کاربرد عضو
آزمایشها و کارهای کمکی برای تشخیص ضایعات اندامها و ستون فقرات
رادیوگرافی ساده اندامها و ستون فقرات یکی از بهترین ٬سادهترین و ارزان ترین وسایل برای تشخیص بسیاری ازضایعات آنها می باشد. رادیوگرافی ٬ غالباً از دو جهت روبرو و نیمرخ کافی بوده و گاه نیز نماهای دیگر نظیر مایل چپ و راست و غیره ضروری است . پزشک باید همواره خود قادر به تفسیر و بررسی رادیوگرافی بوده و در موارد لازم از رادیولوژیست کمک بخواهد. ( درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی )
بررسی و تفسیر کلیشه های رادیوگرافی باید به طورسیستماتیک و منظم صورت گیرد تا نکتهای از نظر دور نماند. (درمان انحراف ستون فقرات و راه های تشخیص )
ضمن بررسی کلیشه رادیوگرافی باید نکات زیر را در نظر داشت ؛ رادیوگرافی متعلق به کیست و از کجا تهیه شده است؟
با یک نگاه کلی آیا تغییر شکلی در رادیوگرافی مشهود است؟
وضعیت کلی استخوانها چگونه است ؟ آیا طبیعی ٬ تیرهتر و یاروشنتر از طبیعی است؟
کورتکس هر یک از استخوانها را باید بهطور کامل بررسی نمود. آیا کورتکس طبیعی ٬ نازک و یا کلفت شده است؟ آیا
عکسالعملی در کورتکس استخوان دیده می شود؟ آیا کورتکس استخوان سالم است اتساع یافته و یا پاره شده است؟
در صورت وجود ضایعهای در استخوان باید دید که ضایعه بااستخوان چه کرده است؟ باعث خوردگی استخوان شده و
یاموجب افزایش دانسیته آن گردیده است؟ همچنین عکس العمل استخوان نسبت به ضایعه چگونه است ؟ درضایعات خوش خیم که سیر طولانی دارند جدار ضایعه ازاسکلروز واضحی برخوردار است؟
حدفاصل بین ضایعه و استخوان سالم چگونه است؟ درضایعات خوشخیم این فاصله مشخص و کوتاه و درضایعات بدخیم وسیع و نامشخص است.
مفاصل به طور جدا گانه باید بررسی شود. آیا فاصله مفصلی کاهش یافته ٬ نامنظمی در آن دیده میشود و یا استئوفیت در
در آن Loose Body لبه های استخوانها دیده میشود. گاه مشهود است.( درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی )
بررسی نسوج نرم اطراف استخوان و مفاصل حایز اهمیت زیادی است که باید بدان توجه شود.

انحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات گردن,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات به راست,

۱- گاه رادیوگرافی ساده برای تشخیص ضایعات استخوانها و مفاصل کافی نبوده وبرای تشخیص باید از رادیوگرافیهای دیگر استفاده کرد. (درمان انحراف ستون فقرات و راه های تشخیص )
۲٫ توموگرافی
با دور و نزدیک کردن مولّد اشعه ایکس و کلیشه رادیوگرافی بافواصل گونا گون از ضایعه عکس گرفته میشود ٬ که ضایعه راآشکارتر نشان می دهد. از توموگرافی برای تشخیص ضایعات ستون فقرات و تومورهای استخوانی استفاده میشود. امروزه باکاربرد آن کم شده است. CT Scan
۳٫ رادیوگرافی با ماده حاجب
مهمترین موارد استفاده از رادیوگرافی با ماده حاجب عبارتند از:
میلوگرافی : با تزریق ماده حاجب در کانال نخاع شوکی ٬وضعیت نخاع شوکی ٬ ریشههای اعصاب و دیسک کاربرد MRI بینمهرهای مشخص می گردد. امروزه با پیدایش آن فوقالعاده کاهش یافته است.
آرتروگرافی : با تزریق ماده حاجب در مفصل ٬ کناره و حدودمفصلی و منیسک آن (در زانو) مشخص می گردد. گاه همراه باتزریق ماده حاجب هوا نیز تزریق و سپس رادیوگرافی به آرتروگرافی بیشتر برای . ( Double Contrast) عمل میآید
. آنژیوگرافی : پس از تزریق ماده حاجب درون شریان از اندام رادیوگرافی به عمل میآید. آنژیوگرافی بیشتر برای بررسی
وضعیت عروق اندامها و ناهنجاریهای مادرزادی و همچنین در بررسی تومورهای استخوانی کاربرد دارد. امروزه در
بسیاری از موارد بجای آنژیوگرافی از داپلر استفاده میشود.
ونوگرافی : ونوگرافی هنوز هم روش تشخیص طلایی برای (Deep Vein ترومبوز وریدهای عمقی اندام تحتانی
است . البته امروزه در ا کثر موارد برای Thrombosis)تشخیص این ضایعات از داپلر استفاده مینمایند.
لنفانژیوگرافی : کاربرد چندانی در بیماریهای ارتوپدی ندارند.( درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی )
۴٫ اسکن با رادیوایزوتوپ
اسکن رادیوایزوتوپ کاربرد وسیعی در ضایعات ارتوپدی داشته و برای تشخیص تومورهای اولیه و متاستازی استخوان ٬
عفونتهای استخوان و مفصل و همچنین بررسی وضعیت بعضی موادی که برای انجام این آزمایش بکار میروند عبارتند از
۹۹ ) و گالیوم ۶۷ و ایندیوم ۱۱۱ . بلافاصله mTc) تکنزیوم ۹۹ ام بعد از تزریق ماده ایزوتوپ و عکسبرداری با دوربین گاما٬ جذب زیاد در ناحیه دلیل بر پُرخونی ( Gamma Camera)ضایعه است . در حالی که جذب زیاد در ضایعه پس از چندساعت دلیل بر حساسیت بیش از حد استئوبلاستها است .
۵ توموگرافی با اسکن کامپیوتری
وسیله خوبی برای تشخیص ضایعات استخوانی است که بارادیوگرافی معمولی بخوبی قابل تشخیص نیستند.
سی.تی.اسکن وسیله بسیار خوبی برای تشخیص شکستگی لگن خاصره ٬ مهرهها و بررسی کانال شوکی است ( CT Scan Tridimensional) سی .تی .اسکن سهبعدی کامپیوتر تصاویر را بازسازی کرده و ضایعه را به شکل زیبایی به
پزشک ارایه داده که او را در نحوه درمان راهنمایی میکند.
MRI .6
تحول بزرگی در تشخیص ضایعات استخوان و MRI پیدایش تومورهای استخوانی را بخوبی MRI . مفاصل بهوجود آوردنشان داده ٬ محل تومور ٬ حدود و وضعیت آن نسبت به عروق واعصاب مجاور را مشخصمیسازد ٬ همچنین در مورد اینکه آیاتومور حدود مشخصی داشته و یا به نسوج اطراف دستاندازی کرده است ٬ ما را راهنمایی میکند. بهترین وسیله برای بررسی میزان گسترش تومور در استخوان و یا در نسج نرم تصویربرداری است. MRI با کمک وسیله بسیار خوبی برای تشخیص ضایعات MRI همچنین نخاع شوکی و دیسکهای بینمهرهای است . ضایعات مفاصل مثل پارگی منیسکها ٬ استئوکندریت دیسکانت ٬ له شدگی غضروف واستخوان که در اثر تصادف بهوجود میآید و با رادیوگرافی
نشان داده میشود MRI معمولی بخوبی مشخص نیست
( Ultrasonography) 7.سونوگرافی
برخورد امواج اولتراسوند با نسوج مختلف بدن صداها و امواجی را بوجود میآورد که برحسب کیفیت نسوج متفاوت بوده و برایتشخیص بعضی از ضایعات بدن بکار میرود.
مزایای این دستگاه این است که سبک و قابل حمل بوده وکاربرد آن اثر سوئی روی بدن ندارد. سونوگرافی وسیله خوبی
برای تشخیص ضایعات شکمی بوده ولی در تشخیص ضایعات ارتوپدی کاربرد کمتری دارد. با سونوگرافی میتوان کیستها ٬هماتومها ٬ آبسهها ٬ آنوریسمهای شریانی و تومورهای نسج نرم را مشخص نمود. همچنین با سونوگرافی میتوان بهوجود مایع در مفصل پی برده و کم و زیاد شدن آن را معلوم کرد (مثلاً درسینویت گذرای مفصل ران ).امروزه با سونوگرافی میتوان دررفتگی مادرزادی مفصل ران در نوزادان را قبل از پیدایش تصویر رادیوگرافی سر استخوان ران تشخیص داد.
همچنین با این وسیله میتوان پارگی کلاهک چرخنده سررا مشخص نمود.
۸٫ مطالعات الکترودیاگنوستیک
و اندازه گیری EMG این مطالعات که شامل الکترومیوگرافی است وسیله بسیار خوبی برای NCV سرعت هدایت عصبی تشخیص ضایعات عصبی و عضلانی مثل دیستروفی عضلانی ٬.( ضایعات اعصاب محیطی و غیره  ) ( درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی )
۹٫ آرتروسکوپی
آرتروسکوپی وسیله بسیار خوبی برای بررسی ضایعات درون مفصلی است و با پیدایش آرتروسکوپهای جدید بخوبی میتوان ضایعات درون مفصلی را تشخیص داده و در بعضی از موارداقدام به عمل جراحی از درون نمود.
امروزه آرتروسکوپی کاربرد وسیعی در تشخیص و درمان ضایعات زانو داشته ولی هنوز بکار بردن آن در سایر مفاصل
چندان متداول نیست.
۱۰ . آزمایش خون ٬ ادرار و مایع مفصلی
و سرعت رسوب سدیمان CBC آزمایشهای هماتولوژی مثل (ESR )
آزمایشهای بیوشیمی خون شامل قند ٬ اسید اوریک ٬ کلسیم ٬فسفر و غیره.
آزمایشهای سرولوژی مثل لاتکس ٬ رایت و غیره.
آزمایش کامل ادرار. بررسی مایع مفصلی از نظر سیتولوژی ٬ بیوشیمی و
سرولوژی.
۱۱ نمونه برداری از استخوان
نسج نرم در ارتوپدی نظیر سایر رشته های پزشکی گاه برای تشخیص ضایعات استخوانها و مفاصل احتیاج به نمونه برداری است . این کار معمولاً پس از انجام سایر آزمایشات انجام میگیرد.

نمونه برداری معمولاً به یکی از روشهای زیر صورت می گیرد:

که در آن پس از : ( Needle Biopsy) بیوپسی با سوزن واردکردن سوزن در محل ضایعه ٬ قسمتی از آن را برداشته و به آزمایشگاه میفرستند. این کار بهتر است در اطاق عمل با کنترل رادیوگرافی و یا سونوگرافی انجام شود.
در این روش ضمن عمل : ( Open Biospy) بیوپسی باز جراحی از ضایعه نمونه برداری میشود. در این روش ممکن است قسمتی از تومور برای نمونهبرداری برداشته شود٬ و یا اینکه اصولاً تمام تومور برداشته ( Incisional Biopsy)  . ( Excisional Biopsy) شود.

آزمایشهای کمکی برای تشخیص ضایعات اندامهاو ستون فقرات

* رادیوگرافی با ماده حاجب

* ام . آر. آی
* سونوگرافی

* سی . تی . اسکن
* آنژیوگرافی

* الکترومیوگرافی
* بیوپسی استخوان

* آرتروسکوپی و نسج نرم
* آزمایش خون و مایع
* اسکن استخوانی مفصلی
* میلوگرافی

در کلینیک آرامیس طب با بهره مندی از تخصص پزشکان و کارشناسان در این حوزه موفق شده ایم تا به درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی  بپردازیم و در این راستا نیز موفقیتهای چشمگیر و فراوانی را کسب کرده ایم. به شما پیشنهاد میکنیم جهت اخذ مشاوره ی کاملا رایگان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

انحراف ستون فقرات

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *