انحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات گردن,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات به راست,

درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکیReviewed by ندا سلگی on Dec 19Rating: 5.0درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحیدرمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی

درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی

پس از معاینه کلی از بیمار به معاینه اندامها و ستون فقرات میپردازیم.در معاینه هر عضو ابتدا قسمتهای مختلف هر عضو رامشاهده و لمس نموده ٬ حرکات مفصل را بررسی میکنیم ٬ سپس معاینه عصبی از بیمار به عمل آورده ٬ قدرت عضلات ٬ کوتاهی و لاغری اندامها را در صورت وجود اندازه گیری میکنیم . در خاتمه کاربرد عضو را مورد بررسی قرار میدهیم. ( درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی )

انحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات گردن,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات به راست,
۱٫ مشاهده :
در مشاهده ٬ رنگ پوست ٬ چینهای پوست ٬ لکههای پوستی ٬ زائدههای پوستی ٬ وجود اسکار روی آن ٬ وضعیت مو و ناخن ٬وضعیت وریدها ٬ آتروفی عضلات و بالاخره تغییر شکل اندام وستون فقرات در صورت وجود باید یادداشت گردد.
۲٫ لمس:
ابتدا عضو سالم را لمس کرده و سپس عضو بیمار را لمس میکنیم . در لمس ابتدا حرارت عضو ٬ خشکی و رطوبت پوست ٬ نرمی و زبری آن را حس کرده و سپس نقاط حساس و دردنا ک باید دقیقاً مشخص و یادداشت شوند. برجستگیهای غیرطبیعی استخوانی باید از نظر محل ٬ شکل ٬ اندازه ٬ قوام ٬ حساسیت ووضعیت کنارههای آنها بررسی شود. تومور خوش خیم معمولاًدارای کناره مشخص بوده ٬ از یک طرف استخوان سرچشمه گرفته ٬ قوام آن سخت بوده و غالباً حساس نیست. در حالی که تومور بدخیم دورتادور استخوان را گرفته ٬ کناره های آن نامشخص بوده و حساس است.
در مفاصلی که زیرجلد هستند (مثل زانو) میتوان وجودمایع در داخل مفصل و هیپرتروفی پرده سینویال را احساس نمود.
نبض عضو مبتلا باید لمس شود و کیفیت آن یادداشت گردد.
۳٫ سمع :
استفاده از گوشی برای تشخیص ضایعات ارتوپدی کمتر مورد پیدامیکند. فقط در مواردی که مشکوک به فیستولهای شریانی وریدی هستیم مثل فیستولهای شریانی وریدی ناحیه پوپلیته که با کیست سینویال این ناحیه اشتباه میشود ٬ مورد استفاده قرار میگیرد.( درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی )
۴٫ دامنه حرکات مفصلی:
دامنه حرکات مفصلی باید هم به طور ا کتیو و هم به طور پاسیواندازه گیری و یادداشت شود. در صورت وجود درد باید مشخص گردد که تا چه درجهای بدون درد و در چه درجاتی با درد همراه است . در صورت وجود کرپیتاسیون در حرکات مفصلی یادداشت گردد. وجود حرکات غیرطبیعی مفاصل (مثل هیپرا کستانسیون زانو) باید اندازه گیری شود.
برای ثبت حرکات مفصلی وضعیت تشریحی را صفر در نظر گرفته و دامنه حرکات را نسبت به آن می سنجیم . مثلاً زانو درا کستانسیون را صفر دانسته و ا گر زانو تا ۸۰ درجه خم میشوددامنه حرکات زانو را ۸۰ ۰ ثبت میکنیم . ا گر مفصل دچارباشد ٬ میزان آن را (Flexion Contracture) فلکسیون کنترا کچردر حرکات مفصلی محسوب میکنیم. مثلاً ا گر آرنج ۳۰ درجه فلکسیون کنترا کچر داشته و تا ۹۰ درجه خم شود دامنه حرکات .( مفصلی را ۳۰ ۹۰ درجه ثبت میکنیم . درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی 
دامنه حرکات هر مفصل باید بهطور جدا گانه اندازه گیری شده و با مفصل طرف مقابل مقایسه گردد.( درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی )
۵٫ معاینات عصبی:
در بسیاری از بیماران ارتوپدی مثل بیماریهای عصبی عضلانی وبیماریهای ستون فقرات ٬ معاینه عصبی کامل از بیمار ضروری است . ضمن معاینات عصبی بررسی رفلکسهای جلدی و وتری ٬بابنسکی و کلونوس ضروری است . در امتحان حسی باید حس باسوزن ٬ اشیاء لطیف مثل پنبه ٬ حس به سرما و گرما امتحان گردد.
گاه لازم است در مناطقی که اختلاف حسی وجود دارد ٬ تصویرمنطقه در پرونده بیمار منعکس گردد.البته بهترین و قابلاعتمادترین روش برای ارزیابی حسی در۲PD انتهاهای اندام ٬ استفاده از روش قدرت افتراق دو نقطه یااست. (Two Point Discrimination)درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی 
(Muscle Testing) 6. آزمایش قدرت عضلات
در بعضی از بیماران ارتوپدی مثل پولیومیلیت و پارگی دیسک بین مهره ای ٬ بررسی قدرت عضلات ضروری است . قدرت عضلات بهطور جدا گانه باید اندازه گیری و در پرونده بیمار یادداشت شود.

عضلات را از نظر قدرتشان به شش درجه تقسیم میکنند :

عضلهای که در آن هیچ گونه قدرت انقباضی وجود نداشته . یا ۰ None باشد
٬۲ عضلهای که انقباض آن با دست ملموس بوده اما قادر به انجام یا + ۱ Trace هیچگونه کاری نیست ٬
۳ عضله ای که انقباض آن باعث انجام کار در عضو می گردد به یا + ۲ Poor شرطی که نیروی جاذبه از آن گرفته شود ٬
۴ عضلهای که انقباض آن باعث انجام کار در مقابل نیروی جاذبه یا Fair میگردد ولی علیه مقاومت نمیتواند کاری انجام دهد ٬۳ +
۵ عضله ای که انقباض آن باعث کار در مقابل نیروی جاذبه میگرددیا + ۴ Good و علیه مقاومت تااندازه ای میتواند کار کند ٬
۶ عضلهای که قدرت انقباض آن طبیعی بوده و بخوبی میتواندیا + ۵ Normal علیه مقاومت کار کند ٬
۷٫ بررسی واندازه گیری آتروفی عضلات
عضلات اندامها در اثر بیماریهای مختلف که منجر به کمکاری عضو میگردند بهتدریج دچار آتروفی میشوند ٬ مثل آتروفی عضلات ران ناشی از پارگی منیسک زانو. این آتروفی گرچه بخوبی مشهود است ٬ ولی برای بررسی پیشرفت و یا بهبود آن اندازه گیری دقیق ضروری است . برای اندازه گیری آتروفی عضلات در اندامها ٬ یک نقطه را در دو طرف علامت گذاشته (مثلاً نقطهای در ۱۵ سانتیمتری برجستگی درشتنی برای اندازه گیری آتروفی عضلات ران) و قطر آن را در دو طرف اندازه گیری میکنیم . تفاوت قطر عضو در دو نقطه فوق مقدار.( درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی ) درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی 

۸٫اندازه گیری طول اندامها
بعضی از ضایعات ارتوپدی منجر به اختلاف طول اندامها می گردد. این اختلاف طول ا گر جزئی و در اندام فوقانی باشد
مشهود نبوده و باعث اختلاف در کار عضو نمیگردد در حالی که در اندام تحتانی بیشتر مشهود بوده و در صورتی که زیاد باشدباعث لنگیدن میشود. کوتاهی اندامها به دو صورت کوتاهی حقیقی و ظاهری خودنمایی میکند.
برای اندازه گیری کوتاهی ظاهری در اندام تحتانی فاصله بین ناف تا زیر قوزک داخلی را اندازه گیری میکنیم . برای اندازه گیری کوتاهی حقیقی فاصله بین دو نقطه استخوانی مثلاً فاصله بین خار خاصرهای قدامی فوقانی تا زیر قوزک داخلی را در دو طرف اندازه گیری کردهتفاوت آن دو مقدار کوتاهی حقیقی را نشان می دهد.
۹٫ بررسی چگونگی به کار بردن عضو
در پایان معاینه کاربرد عضو توسط بیمار مورد بررسی قرارمی گیرد. مثلاً در مورد اندام تحتانی نشستن ٬ ایستادن و راه رفتن مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت وجود لنگیدن نوع آن بایدیادداشت گردد. در مورد اندام فوقانی از بیمار میخواهیم اشیا رابا دست گرفته ٬ برداشته و یا با قلم بنویسد. همچنین مشاهده میکنیم که آیا بیمار قادر است دست خود را به دهانش برساند.
در پایان معاینه کننده باید تشخیصهای احتمالی خود را به ترتیب اهمیت در آخر شرححال یادداشت نموده ٬ آزمایشها و
رادیوگرافیهای لازم برای تأیید تشخیص را پیشنهاد نماید.__

در کلینیک آرامیس طب با بهره مندی از تخصص پزشکان و کارشناسان در این حوزه موفق شده ایم تا به درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی  بپردازیم و در این راستا نیز موفقیتهای چشمگیر و فراوانی را کسب کرده ایم. به شما پیشنهاد میکنیم جهت اخذ مشاوره ی کاملا رایگان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

انحراف ستون فقرات

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *