انحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات گردن,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات به راست,

درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکیReviewed by ندا سلگی on Jun 12Rating: 5.0درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکیانحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات درمان,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات به راست,

درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی

درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی ،در این مقاله قصد داریم تا در مورد درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی بنویسیم . اما بهتر از قبل از پرداختن به موضوع درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی در خصوصن معاینات فیزیکی صحبت کنیم تا در Treatment for spinal deviation and physical examination مقالات بعدی بتوانیم درک بیشتری از موضوعدرمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی  داشته باشیم. (درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی )

انحراف ستون فقرات,انحراف ستون فقرات در کودکان,انحراف ستون فقرات و بارداری,انحراف ستون فقرات چیست,انحراف ستون فقرات در نوزادان,انحراف ستون فقرات کمر,انحراف ستون فقرات مادرزادی,انحراف ستون فقرات گردن,انحراف ستون فقرات معافیت,انحراف ستون فقرات به راست,

معاینه فیزیکی

معاینه کل سر و گردن ٬ شکم و قفسه سینه ٬ لگن ٬ اندامها و نیزارزیابی علایم حیاتی مهم است . در مشاهده به دنبال زخم ٬خراش ٬ و یا دفورمیتی فقرات هستیم .
در لمس به نقاط حساس به درد و فرورفتگی یا برجستگیغیرطبیع فقرات دقت میکنیم.همواره معاینه کامل عصبی از نظر حس ٬ حرکت ٬ رفلکسسطحی و عمقی و وضعیت اسفنکتری انجام و دقیقاً در پروندهثبت شود و نیز معاینات مکرر از نظر پیشرونده بودن علایمعصبی حتماً انجام شود.

نشانه های رادیولوژیک

رادیوگرافی ٬ باید به دقت انجام شود و سعی شود آسیب بیشتریوارد نکنیم ٬ سعی شود با یکبار جابجا کردن بیمار ٬ نماهای لازم راانجام دهیم و بدانیم بعضی آسیبهای نسوج نرم در (رباط ٬ تاندون)MRI با رادیوگرافی معمولی مشخص نمیباشند و شاید نیاز بهباشد.
سیتیاسکن در بررسی وضعیت کانال نخاع و نیز ضایعاتعناصر خلفی مهره کمک بهسزایی میکند.از شرح حال ٬ معاینه کامل بدن و علایم حیاتی و رادیوگرافی
سعی میکنیم که هم ضایعه را تشخیص دهیم ٬ هم عوارضموجود و هم عوارض احتمالی آینده را تعیین کنیم.
شکستگیها ودررفتگیهای ستون مهره ای گردنحدوداً یک درصد آسیبهای گردنی را شامل می شوند و حدود ۲۵درصد آنان دچار آسیب عصبی می شوند. کانال نخاع در ناحیهگردنی وسیع است پس ممکن است علیرغم جابجایی مهرههاعلایم عصبی رخ ندهد (ولی برعکس هم ممکن است ٬ یعنیمیتواند علایم عصبی باشد ولی جابجایی مهرهها وجود نداشتهباشد که این وضعیت در کودکان بیشتر روی می دهد). درضایعات ناشی از سقوط از ارتفاع و تصادفات اتومبیل به فکرضایعات فقرات گردنی باشیم و حین انجام رادیوگرافی جمجمهباید رادیوگرافی گردن هم انجام شود و نیز ا گر مریض با علایمفلج پس از تصادف مراجعه کند ٬ عکس گردن لازم است.
وجود درد در گردن و تندرنس موضعی هم اندیکاسیون انجامرادیوگرافی گردن است.در مریض با شک به ضایعه گردن باید سر و گردن را باثابت (Collar) گذاشتن کیسه شن در طرفین سر و یا گردنبند طبیکنیم و همواره پزشک ٬ ناظر بر جابجایی بیمار باشد حتی درفاصله بخش تا رادیولوژی سعی کنیم حداقل جابجایی ممکن رابرای بیمار انجام دهیم.ابتدا باید رادیوگرافی رخ و نیمرخ فقرات گردن انجام شود.پس از گذاشتن کشش میتوان نماهای تکمیلی را گرفت ٬(Open یعنی برای دیدن مهره اول و دوم گردن از نمای دهان بازکمک میگیریم و برای دیدن مهره Mouth View)هفتم گردن باید دستها و شانهها به پایین کشیده شوند یا نمایگرفته شود. میتوان از نمای مایل ( Swimmer View) شنا گراسکن و توموگرافی کمک گرفت. CT و حتی از (Oblique)Open Mouth View معاینه عصبی کامل (حس ٬ حرکت ٬ رفلکس سطحی ٬ عمقی ٬
اسفنکتر ادراری و مقعد) لازم است .شوک نخاعی ؛ معمولاً طی ۲۴ ۴۸ ساعت رفع میشود ونشانه آن فقدان هر نوع فعالیت عصبی در زیر محل ضایعه نخاعاست و مریض رفلکس بولبو کاورنوس ندارد.
ا گر بعد از زمان مذکور دیدیم که رفلکس بولبو کاورنوسبرگشت ٬ نشانه خاتمه شوک نخاعی است ٬ حال ا گر مریض هیچعلایم حسی و حرکتی نداشت و حتی حس اطراف مقعد و پرینههم موجود نبود ٬ ضایعه عصبی را کامل مینامند ولی ا گر حساطراف مقعد برگشته باشد فلج را نا کامل مینامند. امکان برگشتفلج نا کامل نخاع زیاد است ولی ا گر فلج کامل باشد برگشتناپذیراست و همچنین فلج کامل نخاع بالاتر از مهره چهارم گردن بهعلت وقفه تنفسی سبب مرگ میشود. ا گر لازم شد کشش گردنکه (Halter) به مدت طولانیتری ادامه یابد باید به جای هالترسبب آزردگی پوست چانه و سر میشود ٬ از کشش استخوانیاستفاده کنیم . ( Halo Crutch Field)
* در ضایعات مهرههای گردنی ٬ معاینه دقیق عصبی لازماست . انجام رادیوگرافی های خوب گردن برای دیدنتمام مهرههای گردن از مهره اول تا هفتم لازم است.
* با معاینه حس اطراف مقعد و پرینه و معاینه رفلکسبولبو کاورنوس میتوان شوک نخاع ٬ فلج نا کامل یا فلج کامل را تشخیص داد.(درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی )

در کلینیک آرامیس طب با بهره مندی از تخصص پزشکان و کارشناسان در این حوزه موفق شده ایم تا به درمان انحراف ستون فقرات بدون عمل جراحی بپردازیم و در این راستا نیز موفقیتهای چشمگیر و فراوانی را کسب کرده ایم. به شما پیشنهاد میکنیم جهت اخذ مشاوره ی کاملا رایگان با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.(درمان انحراف ستون فقرات و معاینه فیزیکی )

 

تلفن : ۰۲۱۴۴۳۸۶۰۷۳
موبایل : ۰۹۳۷۸۹۶۵۰۴۹

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *