نکاتی در مورد انحراف ستون فقرات | علائم بیمارنکاتی در مورد انحراف ستون فقرات | علائم بیماری انحراف ستون فقراتی انحراف ستون فقرات

انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف استخوانReviewed by ندا سلگی on Dec 6Rating: 5.0انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف استخوان

انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف استخوان

۱ـ استخوان دراز مثل اسـتخوان ران ٬ درشتنـی ٬ نـازکنی ٬ بـازو٬ زند زبرین و زند زیرین و استخوانهای کف دست و کف پا.

۲ـ استخوان کوتاه مثل استخوانهای مچ دست و مچ پا.

۳ـ استخوانهای پهن مـثل اسـتخوان لگـن ٬ جـناغ سـینه ٬ دنـدهها٬ استخوان شانه و بعضی از استخوانهای جمجمه. ۴ـ استخوان نامنظم که دارای شکل مشخصی نیست مثل مهرهها٬ استخوان خاجی ٬ دنبالچه و فک پایین . اشکال مختلف استخوان * استخوان دراز مثل ران و بازو * استخوان پهن مثل استخوانهای جمجمه و جناغ سینه * استخوانهای کوتاه مثل استخوانهای مچ دست * استخوان نامنظم مثل مهرهها استخوان دراز : هر استخوان دراز از قسمتهای زیر تشکـیل شـده است:

اپیفیز (Epiphysis (که در دو انتهای اسـتخوان قـرار گـرفته است . جنس آن از استخوان اسـفنجی است ٬ تـیغههای آن در امتداد خط فشـار وارد بـه اسـتخوان قـرار گـرفتهانـد و بـدین تـرتیب حـدا کـثر اسـتحکام را بـه اسـتخوان مـیبخشند. ایـن قسمت از استخوان از غضروف شفاف پـوشیده شـده کـه در حقیقت غضروف مفصلی است غضروف رشد یا صفحه رشد که تا سن بلوغ وجـود دارد و باعث رشد طولی استخوان میشود. غـضروف رشـد بـعد از کامل شدن رشد بسته میشود. ( انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف استخوان )

مــتافیز (Metaphysis (٬ آن قسـمت از اسـتخوان است کـه درست در زیر غضروف رشد قرار دارد. جنس آن از استخوان اسفنجی است و در حقیقت ضـعیفترین قسـمت اسـتخوان است.

دیافیز (Diaphysis (یا تنه استخوان ٬ قسـمتی است کـه بـین دو انتهای استخوان واقـع شـده است . جـنس آن از اسـتخوان مترا کم است و میان آن خالی است . بـدین تـرتیب بـا وجـود سبک بودن حدا کثر استحکام را برای تحمل فشار دارد.( انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف استخوان )

ضــریع (Periosteum (پـردهای است کـه سـطح خـارجـی استخوان را میپوشاند و در بال و پایین تا غضروف مـفصلی امتداد مییابد. رشتههایی از ضریع (Fibers s’Sharpey ( به استخوان وارد میشوند و آن را به اسـتخوان مـیچسبانند. در ضمن در محل اتصال عضلت به استخوان رشتههایی از وتر عضلت با ضریع یکی شده و بدین وسیله عضلت به طـرز نسبتا محکمی به استخوان می چسبند. حفره میانی استخوان (Cavity Medullary ( کـه در تـمام طـول تـنه اسـتخوان امـتداد مـی یابد و از مـغز اسـتخوان زرد ُر شده است . جدار این حفره پ ) Yellow Bone Marrow) را لیهای به نام Endosteum پوشانده است کـه در صـورت لزوم سلولهای آن به استئوبلستهای فعال تبدیل میشوند. استخوان کوتاه : اسـتخوان کـوتاه تـودهای از اسـتخوان اسـفنجی است که ورقه نازکی از استخوان مترا کم آن را پوشانده است.

استخوان پهن : استخوان پهن در حقیقت صفحه ای از اسـتخوان اسفنجی است که بین دو لیه از استخوان مترا کم قرار گرفته است . سـاختمان اسـتخوانـهای نـامنظم نـظیر استخوانهای کوتاه است ؛ یعنی تودهای است از استخوان اسفنجی که با ورقه نازکی از استخوان مترا کم پوشیده شده است. در سطح درونـــی ضــریع کــه مــجاور اســتخوان قــرار دارد ســلولهای استئوبلست قرار دارند که باعث رشد عرضی استخوان میشوند و در موارد لزم نقش مهمی در ترمیم استخوان دارند.( انحراف ستون فقرات و اشکال مختلف استخوان )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *