1-   طراحی و ساخت انواع اسپلینت های کودکان و بزرگسالان

2-  بریس های اصلاح کننده دفورمیتی های زانو و انحراف ستون فقرات و وسایل کمکی مختلف جهت اندام ها

3- طراحی و ساخت  پروتزها ی اندامها شامل زیبایی، مکانیکی و الکترونیکی

4- اسکن فشاری کف پا و تجزیه و تحلیل راه رفتن با دستگاه های پیشرفته

5-  ساخت کفی طبی با روش های قالبگیری، CAD/CAM و…

6- ساخت انواع کفی و کفش طبی کودکان، کف پای صاف، دیابتی، دفورمیتی های پا، خارپاشنه و…