بریس و پروتزهای اندام تحتانیReviewed by ندا سلگی on Apr 21Rating: 5.0بریس و پروتزهای اندام تحتانی

بریس و پروتزهای اندام تحتانی

در این مقاله قصد داریم در خصوص بریس و پروتزهای اندام تحتانی بنویسیم.

 پروتزهای اندام تحتانی
پروتزهای اندام تحتانی

پروتزهای اندام تحتانی :

پس از بروز آمپوتاسیون در سطح اندام تحتانی ، افراد آمپوته برای بازیابی توانایی راه رفتن و ایستادن خود به پروتزها نیاز دارند . پس از انجام عمل آمپوتاسیون ، در کنـار انجـام فیزیـوتراپی و آماده سازی روحی روانی بیمار ، اقدامات عملی برای ساخت پـای مـصنوعی یـا همـان پروتـز انـدام تحتانی آغاز میشود. هدف از ساخت پروتز اندام تحتانی در درجه نخست برقراری امکان مجدد راه رفتن بیمـار میباشد. برای تامین این هدف ، پروتز میبایست شرایط زیر را داشته باشد:

۱ -وزن بیمار را به نحو مناسبی به زمین انتقال دهد.

۲ -بر روی پای بیمار به صورت مناسبی ثابت باشد و از تعلیق مطلوبی برخوردار باشد.

۳ -بیمار با آن بتواند حتی الامکان با الگوی راه رفتن طبیعی حرکت نماید.

۴ -ظاهری مناسب داشته باشد.

۵ -از حداقل وزن برخوردار باشد. جهت تامین این اهداف ، قطعا تمامی اجزاء یک پروتز مدولار اندام تحتـانی مـی بایـست از ویژگیهای مناسبی که نهایتا تامین کننده خواص مـورد انتظـار یـک پروتـز انـدام تحتـانی باشـد ، بهره مند باشند.

۲ -Lisfranc 3 -Chopart 4 -Pirogoff 5 -Canadian پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ۴ در کل یک پروتز اندام تحتانی بنا به سطح آمپوتاسیون از چنـدین جـزء مـدولار تـشکیل شده است.

شاخصترین اجزاء یک پروتز اندام تحتانی عبارت میباشند از:

۱ -یک سوکت و سافت سوکت

۲ -سیستم واسط

۳ -پنجه مصنوعی

۴ -مفاصل ران و زانو

۵-سیستم تعلیق

۶ (وسایل جانبی مانند آداپتور چرخان در شکل ۱ تصویر یک پروتز اندام تحتانی را میتوان مشاهده نمود. با روند روبه رشد ع لوم مهندسی ، پروتزهای اندام تحتانی در دو دهه اخیـر پیـشرفت هـای شایان توجهی نموده بطوریکه امروزه در تک تک اجزاء اشاره شده یک پروتز اندام تحتانی با تحولات قابل توجهی روبرو هستیم . برای مثال در مورد برخی کاربردهـای ویـژه هماننـد ورزش پروتزهـای خاصی طراحی شده اند ک ه امکان حضور معلولین آمپوتـه را حتـی در میـادین ورزش فـراهم نمـوده است. ( بریس )

از جمله پیشرفت هایی که در زمینه طراحی وساخت پروتزهای اندام تحتانی حاصـل شده میتوان به طراحی و ساخت پنجه های پیشرفته ی فلکس فوت (Foot Flex )، فاصل زانوی یک نوع پروتز اندام تحتانی ترانس تیبیال سافت سوکتهای الاستومری و ژلی مورد استفاده در پروتزهای اندام تحتانی ۵ پنوماتیک ، هیدرولیک و هوشمند ، شل ها یا همان سافت سوکت های الاستومری یا ژلی و سیستمهای قالبگیری کامپیوتری (CAM CAD ) اشاره نمود. ( بریس )

یکی از مهم ترین اجزاء یک پروتز اندام تحتانی ، بیشک سوکت و متعلقـات آن مـی باشـد . کنترل مناسب یک پروتز بی تردید جز با طراحی صحیح سوکت آن پروتز میسر نمی شـود . از جملـه پارامترهای مهم در طراحی یک سوکت ، نوع و کیفیت فصل مشترک آن با استامپ یک فرد آمپوته میباشد. در اینجاست که لزوم استفاده از یک بستر نرم و منعطف بیش از پیش جلوه گر مـی شـود . در ادامه بحث به این جزء پراهمیت در ساختار یک پروتز اندام تحتانی بیشتر خواهیم پرداخت. ( بریس )

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *