بریس و آمپوتاسیونReviewed by ندا سلگی on Mar 14Rating: 5.0بریس و آمپوتاسيون در این مقاله قصد داریم در خصوص بریس و آمپوتاسيون بنویسیم. در علم پزشکی از آمپوتاسيون به عنوان قطع عضو هم نام برده میشود.در ساليان اخير بروز و عرضه ابداعات و نـوآوري هـاي فنـي جديـد سـبب شـده تـا ا مـروز اندامهاي مصنوعي نسبت به انواع قديمي خود بسيار راحت تر ، موثرتر و مناسب تر توليـد شـوند . در اين راستا مي توان ادعا نمود كه در آينده نزديك نيز نوآوري هاي جالب توجهي در اين زمينه ايجـاد خواهند شد كه در حقيقت حاصل برهم كنش سه فاكتور مهم : نيازمنديهاي افرا د دچار قطع عـضو ها ، پيشرفت هاي حاصل شده در زمينه مهندسي و پزشـكي و همچنـين سـرمايه گـذاري آمپوته كافي در جهت حفظ سلامت افراد خواهند بود.

بریس و آمپوتاسیون

در این مقاله قصد داریم در خصوص بریس و آمپوتاسیون بنویسیم. در علم پزشکی از  آمپوتاسیون به عنوان قطع عضو هم نام برده میشود.در سالیان اخیر بروز و عرضه ابداعات و نـوآوری هـای فنـی جدیـد سـبب شـده تـا ا مـروز اندامهای مصنوعی نسبت به انواع قدیمی خود بسیار راحت تر ، موثرتر و مناسب تر تولیـد شـوند . در این راستا می توان ادعا نمود که در آینده نزدیک نیز نوآوری های جالب توجهی در این زمینه ایجـاد خواهند شد که در حقیقت حاصل برهم کنش سه فاکتور مهم : نیازمندیهای افرا د دچار قطع عـضو ها ، پیشرفت های حاصل شده در زمینه مهندسی و پزشـکی و همچنـین سـرمایه گـذاری  آمپوته کافی در جهت حفظ سلامت افراد خواهند بود.

آمپوتاسیون

آمپوتاسیون یا همان قطع عـضو یکـی از پیامـدهای برخـی بیماریهـای خـاص و حـوادث گوناگون است که از دیرباز با تاریخ بشر همراه بوده ا ست. با رونـد رو بـه گـسترش علـم و پیـشرفت انسان ، پیوسته انواع رو به تکاملی از ادوات پزشکی مـرتبط بـا ایـن عارضـه نیـز ارائـه گردیـده انـد . بطوری که با مطالعه تاریخچه ادوات کمکی مورد استفاده در زمینه آمپوتاسیون مـی تـوان مـشاهده نمود که برای مثال در طرح های اولیه پروتزها ی اندام تحتانی ، در ساخت سوکت از چـوب یـا چـرم استفاده می شده است ولی با گذشت زمان و پیشرفت علم ، مواد جدیـدتری بـرای جـایگزینی مـواد قدیمیتر مطرح شده اند. بطوریکه امروزه از کامپوزیتهای الیافی که جـزو مـواد پیـشرفته محـسوب میشوند در ساخت سوکتهای پروتزی استفاده میگردد. در این راستا با توجه به نیاز افراد آمپوته به داشتن سـوکتی بـا نرمـی و تطبیـق بیـشتر ، همواره لزوم استفاده از یک بستر منعطف و نرم به عنوان فصل مشترک سـوکت سـخت و اسـتامپ وجود داشته تا اینکه گونه ای از سوکت ها تحت عنوان سوکت های نرم یا سافت سوکت هـا در جهـت ایجاد راحتی بیشتر بیمار و انتقال موثرتر بار میان پروتز و استامپ تولید گردیدند .  بریس

بریس ستون فقرات,بریس ستون فقرات چیست,قیمت بریس ستون فقرات,انواع بریس ستون فقرات,بریس انحراف ستون فقرات,

سافت سوکت هـا نیز همانند نوع سخت خود که رابطی میان سایر قسمت های پروتز ( بریس )  و استامپ به حساب مـی آیـد بـا گذشت زمان و مطرح شدن مواد جدیدتر دچـار تحـولات عمـده ای از لحـاظ پارامترهـا مهندسـی و کیفیت گردیده اند بطوریکه با پیشرفت علم مهندسی پزشکی و ارائه مواد جدید ، طیـف متنـوعی از انواع سافت سوکت ها را امروزه می توان یافت . با توجه به این گوناگونی قطعا برخورداری از یک دیـد مناسب و شناخت کافی در مورد این سافت سوکت ها در راستای انتخاب مناسبترین نـوع آن هـ ا در میان انواع گوناگون سافت سوکت های عرضه شده ضرورتی انکارنشدنی به نظر می آید.  ( بریس )

این مقاله ممکن است با کلمات بریس ستون فقرات,بریس ستون فقرات چیست,قیمت بریس ستون فقرات,انواع بریس ستون فقرات,بریس انحراف ستون فقرات, نیز در گوگل جستجو شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *