جستجودرسایت

پروتز چیست و چه کاربردهایی دارد

۱۳۹۵/۱۰/۱۳

پروتز چیست و چه کاربردهایی دارد

پروتز  به یک وسیله مصنوعی میگویند که جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن میشود. گرچه وسایل مصنوعی در قسمت های مختلفی از بدن بکار میروند ولی در ارتوپدی منظور از پروتز بیشتر اندام مصنوعی است. البته سر مصنوعی استخوان ران که از جنس فلز بوده و در شکستگی های گردن استخوان ران از آن استفاده میشود را هم پروتز مینامند. پروتز یا اندام مصنوعی را در مواردی بکار میبرند که قستی از اندام به علتی وجود ندارد:

  • قسمتی از اندام ممکن است بصورت مادرزادی وجود نداشته باشد
  • قسمتی از اندام ممکن است بدنبال آسیب های شدید ناشی از ضربه از بین برود