جستجودرسایت

مهمترین بریس ها یا ارتوزهای اندام تحتانی

۱۳۹۶/۰۲/۰۹

مهمترین بریس ها یا ارتوزهای اندام تحتانی

همانطور که در مقالات قبلی توضیح داده ایم بریس Brace یا ارتوز Orthosis نامی برای وسایلی است که در اطراف اندام گذاشته و پوشیده میشود تا حرکت اندام را کنترل  و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد. بریس ها یا ارتوزها انواع بسیار مختلف و متنوعی دارند و برای قسمت های مختلف بدن و به اشکال گوناگونی ساخته میشوند. در اندام تحتانی از این ارتوزها برای محدود کردن حرکات مفصل ران، زانو، مچ پا و مفاصل کوچک کف پا و فرم دهی به کف پا و یا توزیع متناسب فشار در کف پا استفاده میشود.

مهمترین ارتوز های اندام تحتانی :

بریس

۱۳۹۶/۰۱/۲۰

بریس

بریس brace ابزاری یا وسیله ای است برای حفاظت اندام بدن در برابر حرکت های که باعث رساندن آسیب بیشتر نشود و در اطراف اندام آسیب دیده قرار می گیرد و حرکت آن اندام را کنترل می کنند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد. این وسیله برای اندام مختلف بدن با اشکال متفاوت ساخته می شوند. Brace بریس

دلایل استفاده Brace :

  • کنترل حرکت اندام بدن یا ثابت نگه دارشتن اندام آسیب دیده می باشد.
  • اجازه دادن می دهد به اندام آسیب دیده که در جهت های مختلف حرکت کند
  • کاهش درد و بهبود قسمت آسیب دیده بدن می شود.
  • فلج اطفال
  • ضایعه نخاعی
  • پا پرانتزی
  • پا ضربدری

brace

انواع بریس ( Brace ):

  • بریس گردن بند طبی نرم، سخت
  •  جهت شکستگی مهره