جستجودرسایت

بریس

۱۳۹۶/۰۱/۲۰

بریس

بریس brace ابزاری یا وسیله ای است برای حفاظت اندام بدن در برابر حرکت های که باعث رساندن آسیب بیشتر نشود و در اطراف اندام آسیب دیده قرار می گیرد و حرکت آن اندام را کنترل می کنند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد. این وسیله برای اندام مختلف بدن با اشکال متفاوت ساخته می شوند. Brace بریس

دلایل استفاده Brace :

  • کنترل حرکت اندام بدن یا ثابت نگه دارشتن اندام آسیب دیده می باشد.
  • اجازه دادن می دهد به اندام آسیب دیده که در جهت های مختلف حرکت کند
  • کاهش درد و بهبود قسمت آسیب دیده بدن می شود.
  • فلج اطفال
  • ضایعه نخاعی
  • پا پرانتزی
  • پا ضربدری

brace

انواع بریس ( Brace ):

  • بریس گردن بند طبی نرم، سخت
  •  جهت شکستگی مهره

۱۳۹۵/۱۲/۱۶

بریس چارلستون و پروویدنس

باید توجه داشت که بریس باعث صاف شدن ستون فقرات نمی شود و فقط باعٍث جلوگیری از افزایش اسکولیوز در طول دوران رشد می گردد. با این حال استفاده از بریس چارلستون و پروویدنس در توقف پیشرفت اسکولیوز در درصد بالایی از نوجوانان که رشد اسکلتی آنان تمام نشده است مؤثر است و نقش مهمی دارد .

جهت موفقیت درمان با بریس چارلستون و پروویدنس عوامل زیر مؤثر است :

  1. تشخیص زودر