جستجودرسایت

بریس

۱۳۹۶/۰۱/۲۰

بریس

بریس brace ابزاری یا وسیله ای است برای حفاظت اندام بدن در برابر حرکت های که باعث رساندن آسیب بیشتر نشود و در اطراف اندام آسیب دیده قرار می گیرد و حرکت آن اندام را کنترل می کنند و یا شکل آن را تحت تاثیر قرار دهد. این وسیله برای اندام مختلف بدن با اشکال متفاوت ساخته می شوند. Brace بریس

دلایل استفاده Brace :

  • کنترل حرکت اندام بدن یا ثابت نگه دارشتن اندام آسیب دیده می باشد.
  • اجازه دادن می دهد به اندام آسیب دیده که در جهت های مختلف حرکت کند
  • کاهش درد و بهبود قسمت آسیب دیده بدن می شود.
  • فلج اطفال
  • ضایعه نخاعی
  • پا پرانتزی
  • پا ضربدری

brace

انواع بریس ( Brace ):

  • بریس گردن بند طبی نرم، سخت
  •  جهت شکستگی مهره

۱۳۹۶/۰۱/۱۶

بریس آرنج

بیشتر بیمارانی که در قسمت خارجی آرنج خود درد های دارند یا براثر بازی تنیس یا بر اثر کار بیش از حد و بدون توجه با دست است . اگر این نوع درد های آرنج در قسمت داخلی باشد به آنها درد آرنج گلف گفته می شود و این درد به دلیل آسیب قسمت های عضلات و تاندونهای آرنج شخص می باشد. برای برطرف شدن این نوع بیماریها می توان از بریس آرنج  استفاده نمود و در صورت زیاد بودن شدت بیماری می توان روشهای دیگر را انجام داد.

درمان بیماریهای مرتبط با آرنج

به سه روش میتوان این بیماری را درمان و کنترل می کنند.

  • بری