جستجودرسایت

کمربند طبی میلواکی

۱۳۹۵/۱۲/۰۲

کمربندطبی میلواکی

اسکولیوز

انحراف ستون فقرات از راست  یا چپ اسکولیوز نامیده می شود که اغلب در سنین 9 تا 14 سال که در حال رشد می باشند نمایان می گردد. اسکولیوز یک مشکل جزئی است که در موارد خیلی شدید از کمربند طبی بنام میلواکی استفاده می شودو یا گاهی اوقات به عمل جراحی نیاز است تا انحراف ستون فقرات را برطرف کنند.

۱۳۹۵/۰۷/۰۹

اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات

 به عبارت دیگر هنگامی که از روبرو به ستون مهره ها نگاه می کنیم ستون مهره مستقیم و در امتداد یک خط عمودی صاف می باشد. هر گاه این خط صاف دچار خمیدگی گردد در نگاه از روبرو دیگر ستون مهره بصورت یک امتداد مستقیم دیده نمی شود و به یک یا هر دو سمت دچار خمیدگی می شود که به این امر اسکولیوز یا انحراف ستون فقرات می گوییم. به عبارت دیگر‌ انحراف‌ ستون‌ فقرات‌ همراه‌ چرخش‌ ستون‌ مهره‌ بطوریکه‌ زوائد شوکی‌ بطرف‌ تقعر و بدنه‌ مهره‌ها به‌ سمت‌ تحدب‌ است.

میزان‌ شیوع‌ اسکولیوز حدود ۲درصد الی‌ ۵درصد گزارش‌ شده‌ است‌ .عوارض‌ اسکولیوز عبارتند از درد، کاهش‌ تحرک‌ ستون‌ فقرات‌ ، اختلال‌ در سیستم‌ قلبی‌ – ریوی‌ ، اختلال‌ در سیستم‌ عصبی‌ و عدم‌ تقارن‌ در دو طرف‌ بدن