جستجودرسایت

پیشرفته ترین سیستم اسکن کف پا

۱۳۹۶/۰۸/۱۷

   پیشرفته ترین سیستم اسکن کف پا

پیشرفته ترین سیستم اسکن کف پا همانگونه که تا به حال متذکر شدیم وسایل ارتوپدیک توسط این وسیله قالب گیری و طراحی می گردند. آنها شامل کفی های طبی، ارتوز های ستون فقرات و اندام ها و همچنین پروتز ها می باشند. این سیستم، کامپیوتری با نرم افزار آنالیز و پردازش اطلاعات توزیع فشار و نیرو تجهیز گردیده است. گزارش های این سیستم شامل آنالیز فشار ایستا یا پویا و طراحی کفی طبی، دیابتی و انطباقی می باشد.

پیشرفته ترین سیستم اسکن کف پا