جستجودرسایت

اسکن کف پا برای تشخیص کف پای صاف

۱۳۹۶/۰۸/۰۶

اسکن کف پا برای تشخیص کف پای صاف

اسکن کف پا برای تشخیص کف پای صاف به کمک اسکن پا می توان میزان فشارهای کف پا، الگوی قوس های کف پا، موقعیت مرکز ثقل، الگوی راه رفتن، میزان تعادل و نیز پوسچر را سنجش کرد. مرکز تخصصی ارتوز و پروتز آرامیس طب با بهره گیری از توان علمی پزشکان متخصص این حوزه و کارشناسان ارشد ارتوپدی فنی و نیز در اختیار داشتن تجهیزات تمام کامپیوتری جدید و به روز در مرکز تخصصی ارزیابی بیومکانیکال پا آماده ارائه خ