. کفی طبی – کفش طبی – بریس – اسکن پا: Patellar strap
جستجودرسایت

Patellar strap

Patellar strap

Patellar strap

در کندرومالاشی زانو، schlatter osgood والتهاب تاندون پتلا ، فشار را از محل اتصال پتلا بهتیبیا برداشته و به جایگیری مناسب پتلا کمک میکند. همچنین در ورزش های سنگین یا تحرک زیاد برای پیشگیری از آسیب احتمالیکشکک زانو کاربرد دارد.

بخش ها: اندام تحتانی
تخصص ها: اندام تحتانی
متدها: خدمات ما