جستجودرسایت

زانو بند فنر دار

زانو بند فنر دار

زانو بند فنر دار

  • جهت کاهش فشار و نیروهای برشی و کششی نا خواسته روی زانو در ورزشکاران و یا یعد از کشیدگیو جراحات زانو استفاده میشود.

بخش ها: اندام تحتانی
تخصص ها: اندام تحتانی
متدها: خدمات ما