جستجودرسایت

تامپ اسپایکا

تامپ اسپایکا

تامپ اسپایکا

حرکات ریز و ظریف دست (fine Movements) تقریباً همگی با مشارکت شست امکان پذیر می باشد.
تاندون های عمل کننده بر روی شست به دلیل استفاده مکر و فعالیت های نظیر چنگ زدن، پیچاندن و تایپ در معرض التهاب قرار می گیرند. درد در ناحیه مچ و ساعد دقیقاً در بالای انگشت شست می تواند به دلیل آرتروز مفاصل مرتبط با التهاب تاندون های عمل کننده بر روی شست باشد. بهترین درمان در این وقت اجتباب از خم کردن انگشت شست و نگه داشتن آن در وضعیت ثابت می باشد.

توجه:

– آتل های نرم و سخت استفاده شده در محصول از بهترین نوع پلاستیک مهندسی به جای میله ای فلزی طراحی گردیده که باعث سبکی، مقاومت و عدم تغییر حالت شده است.

– استفاده از بهترین مواد در محصول امکان استفاده طولانی از آن را بدون بروز عوارض و ضایعات پوستی فراهم می سازد.

– شستشو با آب سرد انجام شود و از چنگ زدن و فشردن آن هنگام آبکشی خودداری نمایید.

متدها: خدمات ما