جستجودرسایت

اسپیدر اسپیلنت

اسپیدر اسپیلنت

اسپیدر اسپیلنت (Spider splint)

این وسیله میتواند مجهز به MP extension stop و IP extension assist قابل تنظیم باشد.

همچنین میتواند با بخش thumb extension برای انگشت شست همراه باشد.

متدها: خدمات ما