جستجودرسایت

کفش طبی و صندل طبی

کفش طبی ساقدار

کفش طبی ساقدار:

کفش طبی ساقدار:

در درمان  انحرافات راه رفتن مانند راه رفتن با پنجه رو به داخل، راه رفتن روی پنجه اختلالات –و بدشکلی های پا از جمله پای چنبری (Club Foot ) و دفورمیتی های انگشتان مانند هالوکس والگوس، چرخش و بی ثباتی های مچ Hyperpronation ( صافی کف پا) – ( FlatFoot ) و درمان غیر مستقیم انحرافات مفاصل زانو varum Genoیا پای پرانتزی ، leg Bow یا varum Geno Knee Back یا عقب زدگی زانو یاGenorecurvatum کاربرد وسیع دارد و درطرح ها و رنگ های مختلف موجود می باشد.