جستجودرسایت

پروتز چیست و چه کاربردهایی دارد

۱۳۹۵/۱۰/۱۳

پروتز چیست و چه کاربردهایی دارد

پروتز  به یک وسیله مصنوعی میگویند که جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن میشود. گرچه وسایل مصنوعی در قسمت های مختلفی از بدن بکار میروند ولی در ارتوپدی منظور از پروتز بیشتر اندام مصنوعی است. البته سر مصنوعی استخوان ران که از جنس فلز بوده و در شکستگی های گردن استخوان ران از آن استفاده میشود را هم پروتز مینامند. پروتز یا اندام مصنوعی را در مواردی بکار میبرند که قستی از اندام به علتی وجود ندارد:

 • قسمتی از اندام ممکن است بصورت مادرزادی وجود نداشته باشد
 • قسمتی از اندام ممکن است بدنبال آسیب های شدید ناشی از ضربه از بین برود
 • قسمتی از اندام ممکن است به علت بیماری مانند دیابت از بین برود
پروتز

پروتز

پروتز های اندامی به چند دسته تقسیم می شوند:

 • یک قسمتی
 • دو یا چند قسمتی بوده و بین قسمت های آن مفصل متحرک وجود داشته باشد
 • چند قسمتی و با مفصل باشد و همراه موتوری باشد که با دستور فرد حرکت میکند
پروتز

پروتز

انواع پروتز:

پروتز ها یا اندام های مصنوعی را به دو دسته پروتز های اندام فوقانی و پروتز های اندام تحتانی تقسیم میکنند.

پروتز های اندام فوقانی:

 • پروتز آمپوتاسیون بازو
 • پروتز آمپوتاسیون ساعد

پروتز های اندام تحتانی :

 • پروتز آمپوتاسیون ران
 •  پروتز آمپوتاسیون زانو
 • پروتز آمپوتاسیون ساق
 • پروتز آمپوتاسیون کف پا

در سال های اخیر با استفاده از فیبر کربن – که بسیار محکم و در عین حال سبک است – و همچنین با پیشرفت دانش الکترونیک گام های بلندی در بهتر کردن اندام های مصنوعی برداشته شده است.

 • پای مصنوعی از جنس فیبرکربن برای دویدن
 • اندام های مصنوعی با موتور الکتریکی