جستجودرسایت

سایر ارتوزها

جوراب واریس

جوراب واریس

  • فشار ملايمي بر سيستم وريدي وارد آورده وخون را به طرف وريدهاي عمقي و قلب هدايت میکند. درانواع زیر زانو، میانه ران وکشاله ران و جوراب شلواری با فشار های مختلف موجود است