. کفی طبی – کفش طبی – بریس – اسکن پا: کفی های طبی
جستجودرسایت

کفی های طبی

کفی های طبی

UCBL

UCBL

در چرخش های شدید مچ، التهاب تاندون تیبیال خلفی، پارگی تاندون ها و بیماری های پیشرونده مفصلی حداکثر ساپورت را ایجاد میکند.